§ 227 Motioner under beredning

Utskrivet från: http://gotland.se/15748
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2004-08-26

KS § 227
Motioner under beredning

AU § 168
Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner som ännu ej är beslutade av kommunfullmäktige. Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska en sådan förteckning över motioner under beredning redovisas två gånger per år.

 

Motionär/Motion

Dnr

Åtgärder

1.         

Stefan Nypelius och Eva Nypelius (c)
Ungdomsverksamhet i samlingslokaler

KS 2002/0084
2002-02-18

Rem KFN *

2.         

Eva Gahnström (c)
Studeranderabatt inom kollektivtrafiken

KS2002/0085-53
2002 02 18

Rem TN*

3.         

Tommy Gardell (s)
Forum för vuxenutbildning

KS 2002/0396
2002-10-14

Rem. BUN

4.         

Yngve Andersson (kd)
Beräkning av produktiviteten i verksamheten

KS 2003/0070
2003-02-18

KS

5.        T

Torgny Lihnell m.fl. (mp)
Temamöte i kommunfullmäktige om barn och ungdomars situation

KS 2003/0472
2003-11-24

Överlämnad till KFOrdf.

6.         

Solveig Artsman (m)
Upphandling av tjänster inom turistnäringen

KS 2003/0522
2003-12-15

KS

7.         

Mats E:son Hjorth och Nils Ronquist (kd)
Gotländsk turistnärings konkurrens med Baltikum

KS 2003/0525
2003-12-15

KS

8.         

Gunnar Tinge (fp)
Bidrag till pensionärsorganisationerna

KS 2003/0530-70
2003-12-16

Rem KFN*

9.         

Elias Özyurt Eldenblom
Tendenser till rasism i skolor

KS 2004/0076-10
2004-02-16

Rem. BUN*

10.      

Ann Enström m.fl. (mp)
Gotland som försöksområde för miljöanpassade fordon

KS 2004/0204-40
2004-04-26

KS

11.      

Hans-Åke Norrby m.fl. (mp)
Huvudmannaskap för konsumentvägledningen

KS 2004/0205-15
2004-04-26

KS

12.      

Jennie Andersson (v)
Bussförbindelse till Almedalsbiblioteket

KS 2004/0292-53
2004-06-23

KS

13.      

Ann Enström m.fl. (mp)
Befrielse från parkeringsavgift för miljövänliga fordon

KS 2004/0293-51
2004-06-23

KS

14.      

Lena Celion (m)
Effektivisering av mötestider m.m.

KS 2004/0294-00
2004-06-23

KS

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Den upprättade förteckningen överlämnas till kommunfullmäktige.