§ 226 Motion om det ekonomiska styrsystemet

Utskrivet från: http://gotland.se/15747
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 226
Motion om det ekonomiska styrsystemet

AU § 166
KS2004/0077-04
- Motion 2004-02-16
- Ledningskontoret 2004-07-02
Mats E:son Hjort och Nils Ronquist båda (kd) har i motion hemställt att kommunstyrelsen får i uppdrag ”att se över kommunens ekonomiska styrsystem och att det ekonomiska styrsystemet används fullt ut i verksamheterna för kostnadsanalys och uppföljning samt att styrsystemet renodlas och inte blandas med andra övergripande mål och regelverk”. Motionärerna konstaterar att endast tre förvaltningar/verksamheter har hållit sin budget och ifrågasätter om kommunens ”Regler för styrning och uppföljning” är ett väl fungerande dokument.

Ledningskontoret anser att det ifrågasatta dokumentet utifrån ett kommunfullmäktigeperspektiv är väl balanserat som varande ett övergripande dokument som kompletteras med årliga budgetdirektiv till nämnderna. Kontoret påpekar att styrprocessen är under ständig utveckling och att utvecklingen av ett styrkort är en viktig del av denna förändring. Kontoret föreslår att motionen bör avslås med motiveringen att det nuvarande styr- och uppföljningssystemet både på ett övergripande och mer detaljerat sätt tillgodoser motionärernas hemställan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Motionen avslås med hänvisning till ledningskontorets yttrande.

Register