§ 214 Försäljning av fastigheten Gotland Tingstäde Furbjärs 1:7

Utskrivet från: http://gotland.se/15746
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 214
Försäljning av fastigheten Gotland Tingstäde Furbjärs 1:7

AU § 155
KS2004/0296-25
- Tekniska nämnden 2004-06-16, § 157 - Ledningskontoret 2004-07-06

Tekniska nämnden har föreslagit att den obebyggda fastigheten Gotland Tingstäde Furbjärs 1:7 ska säljas till Tingstäde hembygdsförening för 1 kr. Marken utgörs av två skiften, det ena ligger i omedelbar anslutning till Polhemsgården och utgörs av åkermark och det andra är avsatt för parkmark och tomtmark. Förhandlingar har förts om överlåtelse av marken mot att föreningen övertar skötselansvaret för hela fastigheten.

Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.


Kommunstyrelsens beslut
  • Fastigheten Gotland Tingstäde Furbjärs 1:7 säljs till Tingstäde Hembygdsförening för en köpeskilling om 1 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

Register