§ 213 Försäljning av del av Visby Norr 1:1

Utskrivet från: http://gotland.se/15745
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 213
Försäljning av del av Visby Norr 1:1

AU § 153
KS2004/0307-25
- Tekniska nämnden 2004-06-16, § 160
- Ledningskontoret 2004-07-06
Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Visby Norr 1:1 ska säljas till Visby Sport-City AB för en köpeskilling om 831 000 kr. Förslag till köpekontrakt har upprättats. Markområdet är beläget i anslutning till Bingers kvarn och är på 8 100 kvm och innefattar en byggrätt på 1 750 kvm.

Ledningskontoret har inget att erinra mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
  • Fastigheten Visby Norr 1:1 säljs till Visby Sport-City AB för en köpeskilling om 831 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

Register