§ 212 Försäljning av fastigheten Visby Guldet 1

Utskrivet från: http://gotland.se/15744
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 212
Försäljning av fastigheten Visby Guldet 1

AU § 152
KS2004/0298-25
- Tekniska nämnden 2004-06-16, § 162
- Ledningskontoret 2004-07-06
Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Visby Guldet 1 ska säljas genom fastighetsmäklare. Guldet 1 är beläget i Pilhagen och bebyggd med ett äldre enfamiljshus som tidigare disponerats av vårdförvaltningen som inte längre har något behov av fastigheten. Bokfört värde understiger 1000 kr och tomtarealen är knappt 2000 kvm utan taxeringsvärde då den har varit vårdbyggnad.

Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
  • Tekniska nämndens förslag att sälja fastigheten Visby Guldet 1 via fastighetsmäklare bifalls.

Register