§ 206 Detaljplan för Fårö Lansa 1:31, Lilla Gasmora 1:6 och Stora Gasmora 4:18, utställning

Utskrivet från: http://gotland.se/15743
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 206
Detaljplan för Fårö Lansa 1:31, Lilla Gasmora 1:6 och Stora Gasmora 4:18, utställning

AU § 146
- Förslag detaljplan 2004-04-28
- Ledningskontoret 2004-08-05
Byggnadsnämnden har för granskning ställt ut förslag till detaljplan för Fårö Lansa 1:31, Lilla Gasmora 1:6 och Stora Gasmora 4:18. Syftet med planförslaget är att avstycka och bygga 6 fritidsbostäder inom området. Planområdet som är i enskild ägo utgörs av jordbruksmark och skog och är beläget vid västra delen av Sudersandsviken.

Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
  • Upprättat förslag till detaljplan för Fårö Lansa 1:31, Lilla Gasmora 1:6 och Stora Gasmora 4:18 tillstyrks.

Register