§ 225 Motion om ekonomistyrningssystem och internrevision

Utskrivet från: http://gotland.se/15742
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

Ks § 225
Motion om ekonomistyrningssystem och internrevision

AU § 165
KS2004/0206-04
- Motion 2004-04-26
- Ledningskontoret 2004-07-02
Mats E:son Hjort (kd) har i motion yrkat att ”en översyn av ekonomisystemet görs med avseende på utformning samt uppföljning och att en internredovisningsfunktion inrättas under kommunstyrelsen".

Ledningskontoret delar motionärens uppfattning att objektivitet är viktigt när det gäller granskning av den egna verksamheten. Kontoret anför att vid sidan om den granskning som sker inom den egna verksamheten skall även den externa revisionsbyrå som kommunrevisionen anlitar årligen pröva hur den interna kontrollen fungerar. Eventuella objektivitetsproblem som kan uppkomma i samband med internkontroll av verksamheten balanseras av att externa revisorer också genomför granskningar inom motsvarande område.

Kontoret ställer sig tveksam till inrättandet av en ny internredovisningsfunktion då det bedöms eventuellt kunna motverka de ambitioner och syften kontoret har i relationerna med nämnderna och förvaltningar som bygger på förtroende, samverkan och långtgående dialog i de stora och strategiska frågorna.

Om ytterligare resurser ska tillföras bör de ske genom att kommunrevisionen medges köp av ytterligare externa konsulttjänster. Detta borgar för en objektiv och opartisk internkontroll.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Motionen avslås med hänvisning till ledningskontorets yttrande.

Register