§ 211 Försäljning av fastigheten Visby Aspen 3

Utskrivet från: http://gotland.se/15741
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 211
Försäljning av fastigheten Visby Aspen 3

AU § 151
KS2004/0300-25
- Tekniska nämnden 2004-06-16, § 161
- Ledningskontoret 2004-07-07

Tekniska nämnden har föreslagit att de ska få i uppdrag att förhandla med Rederi AB Gotland om överlåtelse av fastigheten Visby Aspen 3. Intilliggande fastigheter är bebyggd med hotell och aktuell fastighet avser rederiets dotterbolag Fastighets AB Kopparsvik att utnyttja för utbyggnad av hotellverksamheten. Mellan fastigheterna finns ett ca 10 m brett område som är utlagt som parkmark enligt gällande detaljplan som enligt nämndens förmenande även bör ingå i överlåtelsen. Detta förutsätter dock en detaljplaneändring.

Ledningskontoret har i sak inga invändningar mot förslaget. Kontoret anser dock att det i samband med förhandling är strategiskt viktigt att även ta med Rederi AB Gotlands fastigheter Trafiken 2 och 14. Skälen till detta är dels att tillgodose högskolans expansionsbehov och dels att hålla ihop högskolelokalerna i ett samlat s.k. campusområde.

Kommunstyrelsens beslut
  • Tekniska nämndens förslag bifalls med tillägget att i samband med förhandlingen om fastigheten Aspen 3 förhandlingar även ska föras om eventuellt förvärv av fastigheterna Trafiken 2 och 14.

Register