§ 210 Detaljplan för Visby Förrådet 5 m.fl, samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/15740
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 210
Detaljplan för Visby Förrådet 5 m.fl, samråd

AU § 150
- Förslag detaljplan 2004-06-16
- Ledningskontorets granskningsPm 2004-07-07
Byggnadsnämnden har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för fastigheten Förrådet 5 m.fl. i Visby. Planens syfte är att anpassa industriområdets yta med en utökning mot norr som kommer att underlätta för nuvarande och kommande vägsträckning av Broväg. Förslaget möjliggör en ny anslutning mot Broväg för den tunga ”industritrafiken” vilket medför att den tunga trafiken kan minska på Skarphällsgatan.

Ledningskontoret har inga synpunkter på planförslaget.

Kommunstyrelsens beslut
  • Förslaget till detaljplan lämnas utan erinran.

Register