§ 205 Detaljplan för Visby Gustafsvik 1:19, Norderstrand 1:2 m.fl. (Talludden), antagande

Utskrivet från: http://gotland.se/15739
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 205
Detaljplan för Visby Gustafsvik 1:19, Norderstrand 1:2 m.fl. (Talludden), antagande

AU § 145
- Förslag detaljplan 2004-05-21
- Byggnadsnämnden 2004-06-16, § 161
- Ledningskontoret 2004-07-07
Byggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta detaljplan för Visby Gustafsvik 1:19, Norderstrand 1:2 m.fl. Området är beläget ett par kilometer norr om Visby och söder och norr om Talluddskviar. Det ursprungliga området har förlängts norrut. Syftet med planen är möjliggöra för bostäder i ett attraktivt område, i det här fallet området kring Talludden, som är beläget längs med Talluddskviar. Från början ingick i planförslaget tre delområden, där området mittemot kyrkogården har utgått och detta har nu lagts ut som naturområde. Arbetet har utförts i enlighet med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen som uttalar att ett behov av bostäder i attraktiva områden, studentbostäder och bostäder för äldre tillgodoses inom den närmaste 10-årsperioden. Vissa ändringar i planförslaget har genomförts efter utställningen med anledning av inkomna yttranden och synpunkter.

Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget. Kommunstyrelsen har tillstyrkt planförslaget och beslutat om markanvisning för två delområden. Efter markanvisningstävlan har PEAB antagits som entreprenör för byggande av 50-bostäder i området som gränsar till Gustavsviks semesterby. Det andra området har direktanvisats för AB Gotlandshem som förslagit byggande av ett 20-tal bostäder. Kommunen ansvarar för vatten och avlopp, anläggande av allmän gata samt gång- och cykelvägar. Kostnaderna bedöms täckas av avgifter för markförsäljningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Upprättat förslag till fördjupad översiktsplan för Visby Gustavsvik 1:19, Norderstrand 1:2 m.fl. antas

Register