§ 209 Detaljplan för del av Västerhejde Vibble 1:2 m.fl, samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/15738
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26

KS § 209
Detaljplan för del av Västerhejde Vibble 1:2 m.fl, samråd

AU § 149
- Förslag detaljplan 2004-06-03
- Ledningskontoret 2004-08-04
Byggnadsnämnden har för samråd överlämnat förslag till detaljplan för Västerhejde Vibble 1:2 samt en mindre del av 1:312. Syftet med planläggningen är att bebygga området med 29 nya permanentbostäder med friliggande småhus på avstyckningsbara tomtplatser. Planområdet är beläget söder om Vibble och avgränsas av Vibblegatan och Högklintsvägen och är på ca 4 ha. Berörd fastighet är i privat ägo. En mindre del av området - Vibble 1:312 - ägs av kommunen.

Ledningskontoret har tillstyrkt planförslaget.

Kommunstyrelsens beslut
  • Förslag till detaljplan för Västerhejde Vibble 1:2 (del av) tillstyrks.

Register