Information, bilaga

Utskrivet från: http://gotland.se/15737
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2004-08-26
INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Kommunstyrelsen 26 augusti 2004, § 247
Handlingarna finns samlade i pärm vid sammanträdet

God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting
Kommunförbundet gör en sammanfattning av regeringens proposition 2003/04:105.
Svenska kommunförbundet cirkulär 2004:46.

Regional utvecklingspolitik
Landstingsförbundet och kommunförbundet har gemensamt svarat på promemoria från regeringen gällande förlängd försöksverksamhet i Skåne och Västra Götalands län. Förbunden tillstyrker en förlängning av försöksverksamheten till år 2010. De påpekar att det är viktigt att samma grunder ska gälla för försöksverksamhet i Kalmar och på Gotland och inte som nu fram till år 2006.
Landstingsförbundets beslut A 04:35

Högspecialiserad sjukvård
Landstingsförbundet och kommunförbundet har gemensamt svarat på rapport från regeringen enl. rubrik (Ds 2003:56). De påpekar att den högspecialiserade vården utgör bara 6 % av vårdutbudet men har mycket stor betydelse för sjukvårdens utveckling och att det är motiverat med åtgärder för att få en ändamålsenlig styrning. Förslaget innebär dock genomgripande förändringar och bör därför noga övervägas.
Landstingsförbundets beslut A 04:33

Rekommendation om överenskommelse om information och utbildning
Landstingsförbundet har tillsammans med Läkemedelsföreningen (LIF) omarbetat avtal om läkemedelsinformation och utbildning som föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2005.
Landstingsförbundets beslut A 04:36

Ett program för att stärka den kunskapsbaserade/evidensbaserade hälso- och sjukvården
Landstingsförbundet och kommunförbundet har gemensamt tagit fram rubricerat förslag. De anser att dessa frågor måste ges hög prioritet och sådana åtgärder har en hög effektivitetshöjande potential.
Landstingsförbundets beslut A 04:32

Slutrapport från Attitydprojektet
Gotlands idrottsförbund överlämnar riksidrottsförbundet och IOGT-NTO-rörelsens gemensamma slutrapport från projektet ”Attityd – för en alkoholfri uppväxt”. Lokalt har det här bedrivits projekt under åren 2000-2003 med fokus på att integrera frågan om alkohol i ledarutbildningen. 90 ledare har omfattats av utbildningsinsatsen och ”verktyg” har tagits fram för att ledarna ska kunna arbeta vidare med barn och ungdomar kring alkoholfrågan.
Gotlands Idrottsförbund 2004-06-11

Register