2004-08-26 §§ 205-247

Utskrivet från: http://gotland.se/15733
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2004-08-26

Register

Regionstyrelsen 2004-08-26
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c) §, tjg §§ 205-240, 242-247
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Erik Martell (s), tjg ersättare
Ylva Simander (s), tjg ersättare
Birgitta Eriksson (m), tjg ersättare
Gösta Hult (c), tjg ersättare § 241
Övriga närvarande
Curt Broberg (c)
Gösta Hult (c)
Heidi Plisch (mp)
Yngve Andersson (kd)
Bodil Rosengren (v)
Rose-Marie Stenbom (s)
Mats Sundin (s)
Hans-Erik Svensson (s)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Jan Bejrum, räddningschef, § 241
Dick Svennefelt, enhetschef räddningstjänsten, § 241
Katarina Michanek, strateg, § 245
Eva Sellberg, strateg, § 245
Patrik Pettersson, bitr. kommunjurist,§ 220, 245
Karl-Gustaf Roos, projektledare, § 245
Bertil Klintbom, byggprojektledare

Sekreterare: Per Lundin, tel: 26 39 55

Datum för anslags uppsättande: 2004-09-06
Datum för anslags nedtagande: 2004-09-28