Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Landskommunerna 1863-1951

Tidigare var sockenstämman det organ som avgjorde gemensamma angelägenheter på lokal nivå.

I sockenstämman var prästen ordförande. Socknen bildades enkelt uttryckt av de människor som gick till samma kyrka. På sockenstämman avhandlades alla frågor som gällde socknen. Man skilde således inte på kyrkliga och världsliga frågor. Det finns sockenprotokoll bevarade från 1680-talet på Gotland.

Genom 1843 års förordning skilde man på ärendena, så att kyrkorådet tog hand om det kyrkliga. Sockennämnderna inrättades för att sköta t.ex. hälsovård. I många landsförsamlingar fortsatte dock sockenstämman som förut.

Från 1863 skulle varje socken/församling på landet utgöra en kommun. Kommunalstämma och kommunalnämnd inrättades. På länsnivå inrättades landsting som skulle arbeta med frågor som var för betungande att driva för enskilda kommuner, t.ex. sjukvård.