2004-05-13, §§ 113-137

Utskrivet från: http://gotland.se/14764
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2004-05-13

Register

Regionstyrelsen 2004-05-13
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-10.15
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Lena Celion (m)
Gustaf Hoffstedt (m)
Gösta Hult, tjg ersättare
Yngve Andersson (kd), tjg ersättare
Hans-Erik Svensson (s), tjg ersättare
Övriga närvarande
Curt Broberg (c)
Heidi Plisch (mp)
Bodil Rosengren (v)
Mats Sundin (s)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Roland Pettersson, konsult- och servicekontoret § 127

Sekreterare: Ann Egefalk, 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2004-05-26
Datum för anslags nedtagande: 2004-06-17