Kontakt

Kollektivtrafikenheten
Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: info@gotlandskollektivtrafik.se

Kundtjänst
Telefon: 0498-20 49 00
Telefontid: vardagar kl. 05.00-02.00, helg kl. 06.00-02.00

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby

Upplysning om busstider
ResRobot

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förseningsersättning i kollektivtrafiken

Om din resa inte blir som du har tänkt och du inte kommer fram i tid, har du rätt till förseningsersättning.

Dina rättigheter som resenär i kollektivtrafiken regleras i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Därför är det alltid lagtexten som gäller, denna text är avsedd som en förenklad sammanfattning. Lagtexten hittar du på Riksdagens webbplats, se länken nedan.

Vad menas med försening?

En resa är att anse som försenad, om transportens ankomst till resans slutdestination sker vid en senare tidpunkt än vad som framgår av transportavtalet eller, om ankomsttiden inte anges där, den offentliggjorda tidtabellen.

Vilken ersättning kan du få?

Rätt till förseningsersättning gäller för alla resor på busslinjerna inom Gotlands kollektivtrafik. Ersättning får du begära när förseningen uppgår till mer än 20 minuter.

1. Prisavdrag vid försening

Om du inte begär ersättning för annan transport har du rätt till prisavdrag med

  • 50 procent om förseningen uppgår till mer än 20 minuter,
  • 75 procent om förseningen uppgår till mer än 40 minuter, eller
  • 100 procent om förseningen uppgår till mer än 60 minuter.

Prisavdraget gäller det pris som du har betalat för din resa. Om du har rest med periodkort (dock ej Bussiga kortet) baseras ersättningen på priset för en enkelbiljett för motsvarande resa.

2. Ersättning för annan transport vid befarad försening

Om det finns skälig anledning att anta att din resa kommer att bli mer än 20 minuter försenad, har du rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport (t.ex. taxi eller privatbil) för att nå resans slutdestination. Vid resa med taxi krävs uppvisande av originalkvitto. Reser du med privatbil får du ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri bilersättning (18,50 kronor per mil för inkomstår 2019).

Högsta ersättning är 1/40 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. Prisbasbeloppet justeras varje år, för år 2023 är högsta ersättningsbeloppet 1312,50 kronor.

Ansöker du om ersättning för annan transport är du inte berättigad till någon mer ersättning för förseningen.

Hur kan du ansöka om förseningsersättning?

Du ska begära ersättning inom två månader efter det att resan avslutades eller, om resan inte genomfördes, skulle ha avslutats. Ansökningar som kommer in efter två månader prövas om det finns särskilda skäl till att ansökan inte har kommit in tidigare.

Enklast ansöker du via Region Gotlands e-tjänst. Du kan också fylla i blanketten och skicka den till Region Gotland, Kollektivtrafikenheten, 621 81 Visby. Länkarna hittar du nedan.

Ditt ärende vidarebefordras till vår entreprenör Bivab för handläggning. Genom att skapa en ansökan godkänner du samtidigt att vi får överlämna dina personuppgifter till Bivab och, vid behov, deras underentreprenör.

Undantag för förseningsersättning

Förseningsersättning gäller inte för närtrafik, skolskjuts, färdtjänst eller förbeställda sjukresor.

Du får inte ersättning för förlorad inkomst eller andra förluster som till exempel brutna anslutningar vid resor utanför Gotlands kollektivtrafik, evenemangsbiljetter eller charterresa.

Har en enskild trafiktjänst senarelagts eller inställts, räknas det inte som försening om ändringen har offentliggjorts åtminstone tre dygn före den tid som framgår av den offentliggjorda tidtabellen.

Om du har fått ett beslut på din ansökan och är missnöjd

Om du har ansökt om förseningsersättning och fått ett beslut som du inte är nöjd med, kan du ha möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och företag kostnadsfritt. Tänk på att ARN har en värdegräns för resor på 500 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 500 kronor.