2004-04-22, §§ 86-112

Utskrivet från: http://gotland.se/14311
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2004-04-22

Register

Regionstyrelsen 2004-04-22
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Sonia Landin (s), ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c), tjg §§ 87-112
Gustaf Hoffstedt (m)
Erik Martell (s), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare
Mats Sundin (s), tjg ersättare
Anna Wickström (s), tjg ersättare
Göran Örtbrant (m), tjg ersättare
Stefan Nypelius (c) tjg ersättare, § 86
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Stefan Nypelius (c)
Heidi Plisch (mp)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2004-05-03
Datum för anslags nedtagande: 2004-05-25