2004-03-25, §§ 55-85

Utskrivet från: http://gotland.se/13830
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2004-03-25

Register

Regionstyrelsen 2004-03-25
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-12.00, 13.00-14.30
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Hans-Åke Norrby (mp), §§ 55-84
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Gustaf Hoffstedt (m)
Erik Martell (s), tjg ersättare
Ylva Simander (s), tjg ersättare §§ 55-84
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare §§ 55-84
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare §§ 85
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Birgitta Eriksson (m)
Gösta Hult (c)
Stefan Nypelius (c)
Heidi Plisch (mp)
Rose-Marie Stenbom (s)
Mats Sundin (s), §§ 55-84
Hans-Erik Svensson (s), §§ 55-84
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk

Datum för anslags uppsättande: 2004-04-05
Datum för anslags nedtagande: 2004-04-27