2004-02-26, §§ 26-54

Utskrivet från: http://gotland.se/13561
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2004-02-26

Register

Regionstyrelsen 2004-02-26
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-11.45
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande, §§ 38-39, 45-54
Sonia Landin (s), ordförande, tjg §§ 26-37, 41-44
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Erik Martell (s), tjg ersättare
Ylva Simander (s), tjg ersättare
Birgitta Eriksson (m), tjg ersättare
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersätt. §§ 26-37, 41-44
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Gösta Hult (c)
Heidi Plisch (mp)
Bodil Rosengren (v)
Rose-Marie Stenbom (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, tel 26 93 05

Datum för anslags uppsättande: 2004-03-10
Datum för anslags nedtagande: 2004-04-01