BUN § 3. Statsbidrag till personalförstärkningar lå 2004/05, (Wärnerssonpengar )

Utskrivet från: http://gotland.se/13286

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 3.
Statsbidrag till personalförstärkningar lå 2004/05, (Wärnerssonpengar )

Statsbidraget för personalförstärkningar inom skola och skolbarnsomsorg har funnits lå 2001/2002 , 2002/2003 och 2003/2004. En arbetsgrupp med representanter från Ekonomiavdelningen samt grundskolans och gymnasieskolans rektorer har berett frågan om fördelning av statsbidraget för läsåret 2004/05. Arbetsgruppens förslag har behandlats i förvaltningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen föreslår fördelning enligt en särskild sammanställning. Fördelningen innebär:

Statsbidraget fördelas till de skolformer som omfattas av statsbidraget, dvs förskoleklass, år 1-9, fritidshem, gymnasieskola och särskola. Fördelningen skall göras i fyra steg:

1. Resp skolform tilldelas bidrag i förhållande till antalet elever. En viktning av antalet elever görs för år F-6 med 1,1 för att säkra fritidsbarnen. Övriga elever tilldelas faktorn 1,0

2. Samtliga skolformer bidrar med 523 kr/elev för att finansiera följande ”gemensamma” åtaganden (5,085 mkr):
- Grundskola/frh för förstärkning av Kulturskolans verksamhet inom grundskola/frh (0,5 mkr)
- Språkskola för år F-9 (2,885 mkr)
- Modersmålsundervisning (0,6 mkr)
- 1,25 tjänst (2 pers), media resp miljö (0,44 mkr)
- Pedagogisk samordnare för sär- och gymnasieskolorna med inriktning på Aspergerproblematik (0,5 mkr)
- FC anslag ( 0,16 mkr)

3. Resterande del, sammantaget 22,915 mkr, blir skolformernas återstående bidrag.

4. Anslaget måste sedan fördelas inom resp skolform, vilket kan göras på flera alternativa sätt. För gymnasieskolan och särskolan av rektorsgruppen, för grundskolan och fritidshemmen av områdescheferna alt av representanter ur arbetsgruppen.
a. I det anslag som tillfaller F–9 samt fritidshem skall följande reserveras enl tidigare beslut.
- 5 mkr enligt beslut Wärnersson I
- 2,684 mkr enl beslut Wärnersson II
- 2,2 mkr enl beslut om kompensation för år 7-9 pga nytt elevbidrag
- 1,050 mkr enl beslut W II och W III fd Balderelever
- Återstående del fördelas inom ramen för elevbidraget som ett eget kriterium ”Wärnersson IV” och med den demografiska viktningskoefficienten som fördelningsgrund samt som ett kriterium i a´priset för fritidshem.

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. BUN delegerar till arbetsutskottet att vid au-sammanträdet 2004-03-03 fatta beslut i ärendet.