BUN § 4. Avgiftsbefrielse i busstrafik för ungdomar

Utskrivet från: http://gotland.se/13285

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 4.
Avgiftsbefrielse i busstrafik för ungdomar

Kommunalrådet Brittis Benzler och Tekniska Nämndens ordf Tommy Gardell gav våren 2003 barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till införande av avgiftsfria resor med bussar inom kollektivtrafiken för ungdomar under 20 år. Ärendet har även behandlats i en fullmäktigemotion från Eva Nypelius (c) (KF § 2004/204)
Tekniska nämnden har låtit utreda frågan om rabatterade eller avgiftsfria resor med utgångspunkt i förutsättningen att förslaget gäller för barn och ungdomar upp till 20 år som är mantalsskrivna på Gotland. Nämnden föreslår att det ska vara begränsad giltighet motsvarande skolans läsår.
Kfm behandlade vid sitt sammanträde 2003-11-24 motionen, varvid följande beslutades:

· Motionerna bifalls på så sätt att avgiftsfria resor för barn och ungdomar, upp till 20 år, i kollektivtrafiken införs, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2004.

· Överföring av budgetmedel sker från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden motsvarande årets kostnad för interndebiterade elevresor (ca 7,5 mnkr).

· Tekniska nämnden beviljas 1,4 mkr som kompensation för intäktsbortfall.


På grund av att ett antal praktiska frågor, (bl a tryckning av färdbevis), måste lösas innan beslutet kan genomföras i praktiken har kommunalråden Jan Lundgren och Tommy Gardell beslutat att genomförandet skall ske fr o m 2004-03-01 och att BUN och TF parallellt skall fastställa tillämpningsföreskrifter under februari 2004.

Barn- och utbildningsförvaltningen och Tekniska Förvaltningen hade gemensamt utarbetat förslag till tillämpningsföreskrifter.

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. 1. Tillämpningsföreskrifterna fastställs i de avseenden de berör BUNs verksamhetsområde (punkt 2 c?d samt punkt 3 a-b)

    2. Tekniska Förvaltningen uppmärksammas om att avsnittet som gäller Förbeställning inom landsorts- och tätortstrafiken (punkt 3) bör gälla även under sommartid för förskoleverksamheten.