BUN § 5. Upphandling av städverksamhet

Utskrivet från: http://gotland.se/13284

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 5.
Upphandling av städverksamhet

BUN beslutade 2002-03-27 i samband med behandlingen av Budget 2003 och flerårsplan 2003-2007 att godkänna att städverksamheten vid Säve/komvux upphandlas enligt framlagt förslag (BUN § 02/18). Barn- och utbildningsnämnden hade 2002-05-22 bl a fattat beslut om upphandling av etapp I (BUN § 02/41).


Etapp 1:1
fr o m tidpunkt 2003-04-01
etappen omfattar:
Komvux, Hackspetten beräknad städyta 4 000 m2
CPG Norr beräknad städyta 4 000 m2
Totalt för etappen 8 000 m2


Etapp I var föremål för anbudsförfarande under sommaren 2002. I upphandlingen inkom tre anbud, varav ett avsåg egenregi.

Arbetsutskottet hade 2002-10-30 på delegation från BUN beslutat att anta det enligt utvärderingen mest fördelaktiga anbudet, vilket avgivits av ISS Städservice att gälla fr o m 2003-01-01 (Au § 2002/94).
---
Inför en kommande etapp har planerings- och försörjningsavdelningen utvärderat ISS städservice vad gäller kvalitetsfrågor m m. Utvärderingen, som vid arbetsutskottets sammanträde redovisades av planerings- och försörjningschef Freddy Sirland samt controller Monica Glimfalk, ger städverksamheten i ISS’ regi goda vitsord.

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att, som alternativ till fortsatt konkurrensutsättning av städverksamheten, fortsätta förhandlingarna med Tekn Förvaltningen om nya städavtal.