BUN § 6. Remiss, motion angående medborgarinformation

Utskrivet från: http://gotland.se/13283

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 6.
Remiss, motion angående medborgarinformation

Ledamoten i kommunfullmäktige Solveig Artsman (m) har i en motion daterad 2003-11-11 med anledning av BUNs pågående översyn av skolorganisationen yrkat

° att en informationsplan upprättas hur informationen ska ske till medborgarna vid en eventuell förändring av antalet skolor

° att det i informationsplanen även ingår att kommunen informerar om rätten och möjligheten att bilda friskolor samt exempel på hur detta kan göras.


Förvaltningschef Lars Danielson hade utformat förslag till yttrande i ärendet. I förslaget till yttrande hänvisas till gällande informationsplan. I förslaget anförs vidare:

Förändringar i grundskolornas organisation sker naturligtvis inte utan anledning, vilket BUF redovisat i ett omfattande diskussionsunderlag, som gjorts tillgängligt för allmänheten via Internet. Den pågående översynen av skolorganisationen skall ses mot bakgrunden att Gotland står inför ett kraftigt vikande elevunderlag. Enligt aktuella prognoser kommer elevantalet att minska med ca 1 700 elever under de närmaste sex åren, ca 500 på norra Gotland, ca 500 i Visby och ca 700 på södra Gotland.

Det är Skolverket som fattar beslut om rätt att bilda friskolor och att erhålla ett kommunalt driftbidrag för dessa. Det kan inte vara en kommunal uppgift och inte heller försvarbart, varken utifrån ekonomiska eller pedagogiska utgångspunkter att kommunen aktivt skall tvingas arbeta för att det skapas fler skolenheter istället för färre, när organisationsförändringen orsakas av att det finns alltför litet elevunderlag.

BUN föreslår därför att BUN inte åläggs den föreslagna informationsskyldigheten enligt motionärens andra att-sats.

Vidare föreslår förvaltningschefen att BUN föreslår att motionen anses besvarad med föreliggande yttrande.


Ledamoten Solveig Artsman yrkade att BUN skall föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefens förslag till yttrande antas som BUNs svar på remissen.