BUN § 13. Remiss, ?Var-dags-inflytande? (U2003/4088S)

Utskrivet från: http://gotland.se/13276

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 13.
Remiss, ”Var-dags-inflytande” (U2003/4088S)

Gotlands kommun har beretts tillfälle att avge yttrande beträffande Utbildningsdepartementets skrivelse Var-dags-inflytande, U2003/4088S. Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till Barn- och utbildningsnämnden, (BUN).

Förvaltningschef Lars Danielson har utarbetat förslag till yttrande i ärendet. I yttrandet anförs bl a

BUN ställer sig bakom de tankegångar som framförs i skrivelsen. BUN delar således skrivelsen huvudbudskap, vilket vi uppfattar vara att det i skolans verksamhet i första hand gäller att skapa fungerande rutiner för det nära, lokala inflytandet för barn och elever.

BUN vill bl a understryka följande:

Barns och elevers inflytande
BUN hänvisar till Gotlands kommuns skolplan som antagits av kommunfullmäktige i december 2003. I planen utgör elevinflytandet en av de viktigaste hörnpelarna. Ett av de tre inriktningsmål som fastställs i planen lyder:

Inflytande och ansvar
Det innebär att:
· barn, elever, vuxenstuderande och föräldrar skall ha god kännedom om förskolans och skolans uppdrag och värdegrund samt läroplanens mål.

· barn, elever och vuxenstuderande skall successivt utöva ett allt större inflytande och ansvar för sin utbildning och sin dagliga miljö

· det finns elevråd, skolråd och andra formella samverkansformer

· aktivt arbeta för jämställdhet.

samt beträffande

Föräldrainflytande

BUN vill erinra om att även föräldrainflytandet ses som en viktig fråga i Gotlands kommuns skolor. Under rubriken ”Strategiska utvecklingsfrågor” i Skolplanen anges bl a följande:
° Utveckla och pröva former för ökat föräldrainflytande och föräldraengagemang

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefens förslag till yttrande antas som BUNs svar på remissen.