BUN § 14. Årsredovisning 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/13275

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 14.
Årsredovisning 2003

Med kallelsen hade utsänts
° Förvaltningschefens förslag till sammanfattande nämndskrivelse
° Årsredovisning i siffror och kommentarer
° Miljöredovisning
° Personalredovisning
° Verksamhetsberättelser från Personalavdelningen, Planerings- och försörjningsavdelningen, Resursavdelningen samt Utvecklingsavdelningen samt från grundskolans RMO/Rektorsområden, gymnasieskolorna, Särskolan samt Kulturskolan.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för år 2003 ett underskott på nära 8,0 mkr. Den procentuella avvikelsen uppgår till ca 0,8 procent. Nämnden omsätter på kostnads- och intäktssidan 1 176 mkr resp 138 mkr vilket motsvarar ca 33 procent av Gotlands kommuns totala omsättning.

2003 års budget har varit mycket stram och bygger på att besparingar beslutade 2002 också gäller 2003. Därutöver har skett ytterligare ”nedräkningar” av index avseende vissa varor och tjänster, vilket tidigare redovisats KS. Detta har inneburit att en rad kostnadsdrivande förändringar endast delvis kunnat finansieras genom omdisponeringar eller genom ytterligare besparingar, t ex

1. Avgiftsreducering vid familjedaghem i samband med införandet av allmän förskola, motsvarande ca 0,4 mkr

2. Omställningskostnader i samband med införandet av allmän förskola och motsvarande avveckling av familjedaghem (dvs tid för avveckling resp tid för inskolning av barn och samtidigt för få barn för att fylla dagbarnvårdargrupperna), motsvarande 2-3 mkr.

3. Ökat bidrag till fristående grundskolor, motsvarande 2,3 mkr

4. Omställningskostnader i samband med att elever valt friskola eller annan kommunal skola (”i mån av plats”), motsvarande ca 1 mkr

5. Ökat bidrag till fristående gymnasieskola, motsvarande ca 1,7 mkr

6. Ökade volymer avseende busskort och inackorderingstillägg, motsvarande ca 1,0 mkr

7. Tillkommande rehab- och anpassningskostnader, motsvarande ca 2-3 mkr


Skolans resultat, som mäts i betygsstatistik och elev/brukarenkäter, har ytterligare förbättrats jämfört med tidigare år, men trots att de gotländska resultaten hävdar sig väl i en riksjämförelse nås inte de högt ställda nationella och kommunala målen. Det omfattande pedagogiska utvecklingsarbete som bedrivs lokalt ute i rektorsområdena är dock av sådan kvalitet att det med bibehållna undervisningsresurser framöver bedöms kunna leda till ytterligare förbättrade resultat.

Barn- och utbildingsnämndens beslut

 1. 1. BUN godkänner årsredovisningen 2003 jämte förvaltningschefens sammanfattande nämndskrivelse med vissa redaktionella ändringar.

  2. Med anledning av kravet på budgetbalans för år 2004 beslutar BUN:

  a. förvaltningen ges i uppdrag att göra en analys samt åtgärds- och finansieringsplan avseende skolskjutskostnader samt lokalkostnader

  b. de ansvariga cheferna för de skolområden, alt gymnasieskolor, som ej uppnått balans 2003 ges i uppdrag att redovisa åtgärdsplaner som syftar till att uppnå budgetbalans för år 2004

  c. förvaltningen åläggs omedelbart stor återhållsamhet avseende insättande av vikarier, övertid och fyllnadstid

  d. BUNs presidium ges i uppdrag att lämna förslag till ett ekonomiskt ”krispaket” omfattande 5,0 mkr inför budgetberedningen 17-18 mars 2004

  e. BUNs presidium ges i uppdrag att lämna förslag till direktiv för inspektion av gymnasieskola och vuxenutbildning under 2004