BUN § 15. Delegations- och anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/13274

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 15.
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden
1. Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden

1. 03-01-07 Skrivelse från Gustav Sjöberg ang S:t Hansskolans framtid, jämte förvaltningschef Lars Danielsons svar. Dnr 2002098-63

2. 03-12-02 Minnesanteckningar med bilagor från BUF:s IT-team 2003-11-20

3. 03-12-15 Protokollsutdrag Kf § 225 Folkhälsopolitiskt program 2003-2006. Dnr Ks 2002/0308-90

4. 03-12-15 Protokollsutdrag KF § 224 ang Handlingsprogram mm för Hansestaden Visby. Dnr Ks 2001/0246-10

5. 03-12-15 Skrivelse från Arbetsmiljöverket Underrättelse enligt 17§ förvaltningslagen ang kvarstående brister i luftkvalitet vid BUF:s enheter.

6. 03-12-16 Lars Danielsons svar till Skolrådet och föräldraföreningen i Eskelhem skola ang stöd för obehörig lärares möjlighet till förlängt förordnande.

7. 03-12-16 Mötesanteckningar från BUF:s IT-team 2003-12-16 samt reviderade Etiska regler för Gotlands Utbildningsnät BUF.

8. 03-12-18 Från Statistiska centralbyrån ang ”Statsbidrag för maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” Dnr 2003/1451

9. 03-12-19 Skrivelse från Föräldrarådet förskolan Bullerbyn ang frågor kring barnomsorg på Gotland, jämte ordf Brittis Benzlers svar. Dnr 2003/125-88

10. 03-12-19 Beslutsmeddelande från Skolverket ang Fastställande av statsbidrag för bidragsåret 2004 (SFS 2001:160 & 2001:161) Dnr 2004/007-88

11. 03-12-19 Skrivelse från Freddy Sirland till rektor och kokerska vid förskolorna Storken, Forellen, Klubbsvampen, Vitkålen, Glasmästaren, Kabyssen, och Holken ang Samlad kostorganisation inom BUF.

12. 03-12-22 Skrivelse från Eksta IF ang ev nedläggning av Eksta skola. Dnr 2002/098-63

13. 03-12-22 Skrivelse från Fardhem, Linde, Lojsta LRF avdelning samt Levide, Gerum LRF avdelning ang Fardhem skolas framtid och möjligheter. Dnr 2002/098-63

14. 03-12-22 Beslutsmeddelande från myndigheten för skolutveckling ang ”Statligt stöd för utbildning av vuxna för år 2004” Dnr 2003/085-65

15. 04-01-07 Freddy Sirlands svar på fråga om Karlavagnens verksamhet. Dnr BUN 2004/001-88

16. 04-01-08 Remiss från Kommunstyrelsen ang Moderata samlingspartiets motion til Kf om uppföljning av konsekvenserna av maxtaxan inom barnomsorgen på Gotland. Dnr BUN2004/005-88

17. 04-01-15 Mötesanteckningar från IT-.team BUF 200-01-15

18. 04-01-15 Enkätoch rapport ang Närs sockenutveckling

19. 04-01-16 Från Jessica Weström ang förfrågan om start av kooperativ förskola i Vall. Dnr 2004/012-88

20. 04-01-16 Skrivelse från Björn Maxander m fl ”Därför vill vi ha Eksta skola kvar” Dnr 2002/098-63

21. 04-01-16 Ledningskontorets PM ang ”Drogförebyggande åtgärder för ungdom inom Gotlands kommun”.

22. 04-01-16 Inbjudan till utbildning i Göteborg och Stockholm, Juridik för assistenter och handläggare, Nämndsadministration och protokollsarbete grund och fördjupning.

23. 04-01-16 KFF:s underlag till en biblioteksplan för Gotlands kommun

24. 04-01-20 Skrivelse från rektor Mats Hanell ang synpunkter på hur skolskjutsarna fungerar till och från Garda skola samt bifogat ett brev från Garda skolas fyror.

25. 04-01-20 Donnergymnasiets begäran ang utlämnande av hälsojournaler jämte Per Westholms svar. Dnr BUN 2004/010-60

26. 04-01-26 Lars Danielsons brev till media om förintelsens minnesdag 27 januari

27. 04-01-26 Kommunrevisionens granskningsrapport ang ”Granskning av lönerutiner i personalsystemet IFS”
28. 04-01-27 Skrivelse från Lars Danielson och Freddy Sirland ang ”Fördelning av kostbudget för förskola och fritidshem 2004.

29. 04-01-27 Presentationsfolder för Balderskolan läsåret 2003/04.

30. 04-01-27 Uteförskolan ”Alla årstider”:s verksamhetsberättelse 2003

31. 04-01-27 Previas rapport över utförda företagshälsojournaler

32. 04-01-27 Inbjudan till ”Hearing om skolans ledningsstruktur” den 26/3 i Stockholm

33. 04-01-29 Från ledningskontorets Folkhälsoteam: Folkhälsopolitiskt program

34. 04-01-30 Rektor Ulla Modins svar på förslag till Detaljplan för Visby Höken 1 och del av Norr 1:30. Dnr 2004/009-21

35. 04-01-30 Från Kommunstyrelsen ”Budgetram år 2004 för barn- och utbildningsförvaltningen” Dnr BUN 2003/044-4

36. 04-02-02 Information från Dansinspiratörerna om ”Sveriges roligaste antidrogprojekt”

37. 04-02-02 Nytt samarbetsavtal från NTA produktion och service ekonomiska förening ang naturvetenskap och teknik för alla NTA. Dnr BUN 2001/125-69

38. 04-02-03 Inbjudan från Riksidrottsförbundet till konferens om Idrott och utbildning.

39. 04-02-03 Öppet brev från Levide IF till BUN i Gotlands län ang planerad nedläggning av Fardhems och Eksta skolor. Dnr BUN 2002/0998-63

40. 04-02-04 Yttrande från Allergikommittén ang ny typ av golvbeläggning vid Lännaskolan. Dnr BUN 2001/007-29

41. 04-02-04 Riksidrottsförbundets slutrapport ”Dela glädjen”

42. 04-02-04 Inbjudan från Gotlands idrottsförbund om att söka projektmedel till aktiviteter inom ”Handslaget – en satsning på barn och ungdomsidrott”

43. 04-02-05 Visby Montessoriförskola och Gotlands Montessori-friskolans skrivelse till Tekniska förvaltningen ang önskemål att hyra lokal av Gotlands kommun gärna samlokaliserad med någon befintlig kommunal skola. Dnr BUD 2004/019-61

44. 04-02-10 PM med information från socialdepartementet ang projektet FLICKA – om drömmar och verklighet och rätten att bara vara.

45. 04-02-11 Folkhälsoteamet ang Seminarium ”Tobaksfria ungdomar- hur når vi dit” den 10-11 mars på Idémässan.

46. 04-02-11 Skyddsrondsprotokoll från Austre rektorsområde, samt en skrivning från rektor Håkan Nilsson till Tekniska förvaltningen ang vattnet vid Kräklingbo skola. Dnr BUN 2004/021-34

Barn- och utbildingsnämndens beslut