Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Högt engagemang och ökad stolthet inom Region Gotland

Publicerad 2023-11-16 15:00
Årets medarbetarundersökning i Region Gotland visar på ett stabilt och positivt resultat med mindre förändringar från föregående år. Arbetsglädje, hängivenhet och stolthet över att arbeta i Region Gotland har ökat markant.

Frågorna där de positiva svaren ökat mest handlar om engagemang och stolthet. Det höga engagemanget syns också i svarsfrekvensen då 80 procent av regionens cirka 6 700 medarbetare har svarat.

– Det är glädjande att vi nu har ännu fler motiverade och stolta medarbetare. Samtidigt upplever många en hög arbetsbelastning och att man har försämrade förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Det blir viktiga frågor för oss i analysen att borra vidare i, säger Stefan Hollmark regiondirektör.

Undersökningen visar att fler medarbetare upplever att förväntningarna är tydliga i det dagliga arbetet och har större kännedom om regionens övergripande mål. Det utvecklingsområde som främst identifierats är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Vi har backat på vissa av frågorna som rör organisatorisk och social arbetsmiljö, vilket vi tar på stort allvar. Vi behöver fortsätta arbeta för att behålla, motivera och utveckla våra medarbetare på ett hållbart sätt. Att ha förutsättningar för att göra ett bra jobb, ha tillräckligt med tid för återhämtning och kunna påverka sin arbetssituation är viktiga friskfaktorer. Vi behöver ha det på plats för att ha goda förutsättningar i utvecklingen framåt, säger Lotta Israelsson HR-direktör.

Nästa steg är att resultatet går ut i alla avdelningar och enheter för vidare analys och åtgärder.

–  Det fortsatta arbetet är viktigt. Våra medarbetare är det viktigaste vi har för att vi ska lyckas med vårt uppdrag – att göra det enklare, bättre och tryggare för de som bor, lever och verkar här på Gotland, avslutar Stefan Hollmark.