Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Informationsinsats ska uppmana verksamhetsutövare att söka polistillstånd för användande av offentlig plats

Publicerad 2023-11-13 15:09
Den som ställer ut till exempel gatupratare, klädställningar och dylikt utanför sin verksamhet behöver söka tillstånd från polisen. För att informera om vad som gäller genomför nu markhandläggare för offentlig plats vid Region Gotland tillsammans med organisationen Funkisam en informationsinsats.

I nuläget är det få som söker polistillstånd. Felaktigt utformade eller utplacerade gatupratare, varuskyltning eller smyckning kan bidra till att framkomligheten för fotgängare försämras och de kan även utsätta personer med funktionsvariation för onödiga risker.

Oftast är Region Gotland markägare av den offentliga platsen, det vill säga gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser. Det innebär att även Region Gotland måste godkänna att du använder marken.

Informationsinsats 

Markhandläggare på Region Gotland tillsammans med organisationen FUNKISAM, Funktionsnedsatta i samverkan, kommer under veckan att gå ut på Östercentrum och i Visby innerstad för att kartlägga samt utvärdera framkomligheten med hänvisning till gatupratare, varuskyltning och smyckning.

Utöver att se över framkomligheten syftar detta även till att informera verksamhetsutövare om att söka tillstånd. Vid vandringen finns det även möjlighet för verksamhetsutövare att ställa frågor till markhandläggarna och Funkisam.