Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland förtydligar ställningstagande mot informationsplikt

Publicerad 2023-11-03 08:24
Region Gotland har vid regionstyrelsemötet den 31 oktober beslutat om ett ställningstagande mot en tillämpning av eventuell lag om ny informationsplikt, om en sådan lag införs i strid mot internationella konventioner eller yrkesetiska regler.
Vid regionstyrelsens möte beslutades i ett ärende som berör flera yrkesgrupper inom Region Gotland. Ärendet handlade om att regeringen utreder införandet av en ny informationsplikt för yrkesgrupper som kommer i kontakt med papperslösa personer. 
 
Ärendet togs upp som ett nämndinitiativ av Saga Carlgren (V), Eva Nypelius (C) och Jennifer Medin (Mp). 
 
Votering begärdes och genomfördes med rösterna 10 mot 5 till förmån för bifall för det föreslagna initiativet. 

Regionstyrelsens beslut 

Regionstyrelsen uttalar som sin mening att lag som innebär att människor i sin yrkesutövning åläggs att informera myndigheter om de kommer i kontakt med papperslösa inte bör införas. 
 
Regionstyrelsen uttalar som sin bestämda uppfattning att om en lag om ny informationsplikt, som står i strid med internationella konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen eller yrkesetiska regelverk, ändå införs, så ska den inte tillämpas.

Motivering till nämndinitiativ

Med hänvisning till Region Gotlands tidigare skrivelse till regeringen angående tidöavtalets skrivningar om ny informationsplikt, föreslår vi att regionstyrelsen gör föreslagna kompletterande ställningstaganden. Vi har idag en lagstiftning som definierar vilken vård, skola och omsorg papperslösa har rätt till. Sjukvårds- skol- och socialomsorgshuvudmännen har att tillse att detta erbjuds. Regionstyrelsen i Region Gotland beslutade, mot bakgrund av denna lagstiftning, vid sitt sammanträde den 30 maj att tillskriva regeringen med en uppmaning att undanta personal inom dessa verksamheter från anmälnings- och informationsplikt i möte med papperslösa. Vi står fast vid den uppmaningen.
 
Trots massiv kritik från en mängd olika kommuner, regioner, andra samhällsaktörer och
framförallt yrkesgrupper i flera välfärdsyrken – läkare, sjuksköterskor, bibliotekarier,
socialsekreterare med flera – står regeringen fast vid att fördjupa utredningen om införandet av en informationsplikt i möte med papperslösa. Vi vet ännu inte hur den eventuella lagen kommer att vara utformad, men vårt budskap till Region Gotlands medarbetare är tydligt: Vi hör er och delar er oro. Vi kommer med alla till buds stående medel att verka för att ny informationsplikt inte införs. Vi tror inte att det är rätt väg att gå. Om lagen införs och skulle visa sig stå i strid med internationella konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen eller yrkesetiska regelverk är det vår bestämda uppfattning att den inte ska tillämpas.
 
Region Gotland gör detta ställningstagande för att medarbetare i berörda yrken ska veta vilken inställning regionen har till den föreslagna lagen och för det fall lagstiftning om ny informationsplikt införs. Offentligt anställda bör ägna tiden åt sina huvuduppdrag – inte åt att ange papperslösa. Vi gör också ställningstagandet för att, i den mån det är möjligt, minska oron för de papperslösa som lever på Gotland.
 
– Vi behöver kanske mer än någonsin öka tryggheten i samhället och tilliten mellan människor. Det här lagförslaget går helt i motsatt riktning och det är tydligt att det redan på utredningsstadiet skapar stor oro och vrede hos många. Genom det här ställningstagandet står vi upp för grundläggande rättigheter och etiska principer. Det är väldigt talande för vår tid att det ens behövs, säger Jennifer Medin (MP)
 
–  De som lever som papperslösa på Gotland befinner sig redan idag i stor utsatthet. De få vägar till trygghet man har finns bland annat i Region Gotland. Barn har rätt till skola oavsett vilka papper man har och bör även fortsättningsvis kunna få sina rättigheter tillgodosedda utan rädsla för att anges. Det här beslutet bidrar till det, säger Saga Carlgren (V)
 
– Genom regionstyrelsens beslut blir det nu tydligt vilken inställning regionen har om lagstiftning om ny informationsplikt införs. Det är viktigt att vi ser och hör den oro som finns och är tydliga med att vi anser att regionens medarbetare skall få ägna sin tid åt sina huvuduppdrag - inte åt att ange papperslösa, säger Eva Nypelius (C).
 
– Regionstyrelsens beslut visar att vi står bakom det massiva motstånd mot informationsplikt som finns bland medarbetare i våra verksamheter. Som arbetsgivare är det viktigt för oss att markera mycket tydligt. Vi står tillsammans i övertygelsen om hur införande av sådan lagstiftning direkt skulle påverka de vi är till för – det vill säga invånare på Gotland, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.