Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Insatserna som ska ge bättre luft i Visby

Publicerad 2023-10-30 10:38
Region Gotland byter halkbekämpningsmaterial och ersätter kalkkross med granitkross som ett sätt att minska halten skadliga partiklar i luften. Men även investering i två extra partikelmätare ska ge bättre kunskap om hur vi kan fortsätta förbättra luftkvaliteten i Visby.

Mätningar i Visby visar sedan tidigare att antalet små partiklar (PM10) i luften överskrider miljökvalitetsnormen. Ett tillskott i budgeten har gjort att insatserna inom åtgärdsprogrammet för förbättrad luftkvalitet i Visby nu kan fortsätta och intensifieras.

En av åtgärderna innebär att granitbaserat material kommer ersätta kalkkross till vinterns halkbekämpning på Visbys gator och parkeringar samt på skolgårdar som tillhör Region Gotland.

– Vi är ganska säkra att bytet kommer att innebära en förbättring av luftkvaliteten. Denna metod testades till delar under förra vintern och utfallet var bra, säger Simon Hoffman, chef för enheten underhåll- och anläggning vid Region Gotland.

Två extra partikelmätare kommer ge bättre data

Två extra mätningsstationer i Visby som tillskott till den station som finns idag, ett nära samarbete med Trafikverket som också kommer att sätta upp en ny partikelmätare, samt försök med en PM-10 vakuumsug ska dessutom ge fördjupade insikter om hur fördelningen av skadliga ämnen ser ut.

Även privata parkeringsägare uppmanas att se över sina halkbekämpningsmetoder. Region Gotland har skickat ut en checklista för att ge bättre kunskap om hur halkbekämpningen och städningen vid parkeringsplatser bör se ut framöver.

– De extra mätarna kommer ge oss bättre kunskap och hjälpa oss att göra kloka val framöver, säger Björn Rabenius som är chef på park- och trafikavdelningen vid Region Gotland. – Andra insatser som vi tittar på är hur vi förbättrar möjligheter till gång-, cykel och kollektivtrafik samt gör en översyn av hastigheterna i Visby.

Mer information om arbetet med luftkvalitet på Gotland: www.gotland.se/luftkvalitet