Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-10-26 11:28

Tekniska nämnden har haft sammanträde den 25 oktober och behandlade drygt trettio ärenden under en intensiv dag. Ett förslag från förvaltningen rörande kollektivtrafikens taxesystem och andra åtgärder återremitterades för vidare utredning. Nämnden informerades även om planerna på lång och kort sikt för trafiksituationen i korsningen Gutevägen/Söderväg.

Kallelse och samtliga handlingar finns här. Några av de ärenden som behandlades var följande.

Förslag om ny zonindelning, taxa och biljettprodukter för Gotlands kollektivtrafik

Tekniska nämnden beslutade att återremittera förvaltningens förslag om förändringar för resenärer inom kollektivtrafiken. Förslaget var uppdelat i flera delar, bland annat en ny taxa med enhetspriser samt med en uppdelning på två zoner samt nya villkor för bussiga kortet. Synpunkter från nämnden lyftes på hur zonerna delats in, nivån på den taxehöjning som föreslogs och man ville även se hur en justering av bussiga kortets villkor kommer att påverka resandet för barn och ungdomar.

I dagsläget råder fortfarande det provisoriska taxesystem som sattes in under pandemin med enhetstaxa för resor. Höjning av taxan har inte gjorts sedan 2017.

Upphandling presenterades för entreprenör av ett nytt särskilt boende Klintehamn

I Klintehamn ska det byggas ett nytt särskilt boende, SÄBO, och tekniska nämnden informerades om upphandlingen av entreprenör för projektet. Arbetet kommer att utföras som en totalentreprenad. Bygglov är nu beviljat för byggnaden som uppförs i ett plan på området Klinte Odvalds.

Fortsatt VA-utveckling med nya ledningar Västergarn–Tofta

Projektet som har till syfte att överföra vatten från södra Gotlands bräckvattenverk till Tofta via Klintehamn går nu in i den sista etappen. Nämnden informerades om denna del av projektet som omfattar den sista sträckan mellan Västergarn–Tofta. Upphandlingen som presenterades omfattar tre nya spillvattenstationer och en 10,7 kilometer lång sträcka med VA-ledningar och fiber.

Entreprenaden har upphandlats i enlighet med lagen om offentlig upphandling och avser en så kallad utförande-entreprenad.

Förvaltningens planer för trafiken i korsningen Söderväg-Gutevägen

Nämnden informerades om hur förvaltningen ser på utvecklingen av trafiksituationen i korsningen Söderväg/Gutevägen. Det finns idéer om hur området ska utvecklas både på lång och kort sikt. Ett antal förslag på förbättringsåtgärder som exempelvis framflyttad stopplinje, refugåtgärder och justerade övergångsställen presenterades. Åtgärder som förbättrar trafiksituationer och som fortfarande går i linje med andra långsiktiga planer för området, som till exempel innebär framtida anläggningar av nya gång- och cykelbanor både på Söderväg och Gutevägen.

Nya kärl för fastighetsnära insamling

Avfallsavdelningen informerade nämnden om de olika alternativ och möjligheter som följer vid övergång till fastighetsnära insamling (FNI). Det som kommer att krav-ställas att senast från 2027 ska alla kommuner vid fastigheterna samla in utöver restavfall och matavfall även färgat och ofärgat glas, plast, papper och metall. Hur insamlingskärlen ser ut behöver beslutas inför ny upphandling och berör även vilka fordon som kan användas för insamlingen.