Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-10-24 16:03
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har sammanträtt idag den 24 oktober. Nämnden har bland annat behandlat en ansökan om att som huvudman driva förskola i Kräklingbo och en utredning om gratis frukost i skolan.

Nämnden ger tillstånd för Kräklingbo Förskola AB

BUN tog idag ställning till prövningen av tillstånd för den fristående huvudmannen Kräklingbo Förskola AB om att få driva verksamhet. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har prövat ansökan som omfattar ägar- och ledningskretsen - en lämplighets och insiktsprövning - samt bedömt den ansökandes ekonomiska förutsättningarna att driva verksamheten[1].

Förvaltningen har bedömt att den sökande inte har förutsättningar att bedriva förskoleverksamhet utifrån de särskilda krav som ställs i skollagen sedan år 2019. Detta utifrån bland annat inlämnad budgetkalkyl. Även bemanningen har bedömts vara skör.

En enig nämnd beslutade efter ajournering att godkänna ansökan om tillstånd från Kräklingbo Förskola AB.

- Förvaltningen har gjort ett gediget arbete och underlag, men vi har i nämnden gjort en annan bedömning och valt att bevilja ansökan då vi ser att det är just sådana här initiativ som vi behöver stötta för en levande landsbygd och möjligheten att bo och leva över hela Gotland, säger Oscar Lindster (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Nämnden vill avvakta med att erbjuda frukost i skolan

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har på uppdrag av nämnden utrett frågan om förutsättningarna för gratis frukost för alla barn och elever inom förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Förvaltningens bedömning är att en sådan satsning skulle innebära en kostnad på totalt 24 miljoner beräknat på samtliga huvudmän. Förvaltningen konstaterar i utredningen att en utökad tjänst med gratis frukost i skolan skulle innebära stora utmaningar i bemanningen kring tillredning och servering av frukost. Kostnader för detta liksom konsekvenser av en förändrad schemaläggning, skolskjutsar och kollektivtrafik samt förvaring och avfallshantering finns inte med i beräkningen. 

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen anser det vara mycket tveksamt att Region Gotland ska påbörja en sådan nysatsning utifrån det rådande ekonomiska läget. Kostnaden för ett införande ryms inte inom barn- och utbildningsnämndens nuvarande budget utan i så fall krävs ett budgettillskott från regionfullmäktige.

BUN beslutade att godkänna informationen. Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionerna om gratis frukost i skolan från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ska anses besvarade med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

- Vi i nämnden är positiva till att servera frukost i skolan. Det finns många fördelar med det. Men vi bedömer att det i och med det ekonomiska läget inte går att göra en sådan satsning just nu, säger Oscar Lindster (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Norra Gotlands högstadieskolor ska utredas

BUN beslutade idag att låta utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att utreda högstadieskolorna på norra Gotland ur ett kvalitetsperspektiv. Detta mot bakgrund av att det varit svårt för Region Gotland att kunna bemanna skolorna med behöriga och legitimerade lärare. På Fårösundskolan är detta särskilt märkbart där det finns ungefär 50 procents behörighet bland lärarna.

Nämnden vill att utredningen ska titta på möjliga lösningar för att huvudmannen ska kunna uppfylla kraven på likvärdighet i utbildningen i enlighet med skollagen.

Förvaltningen har även fått i uppdrag att återkomma till nämnden med åtgärdsplan för att säkerställa garanterad undervisningstid i NO-ämnen för elever på Fårösundsskolans högstadium. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden vid decembersammanträdet.

-  Förvaltningen har flaggat för utmaningar kring rekrytering, behörighet och resultat på högstadieskolorna på norra Gotland. Därför har vi givit dem i uppdrag att utreda olika möjliga vägar för att säkerställa kvalitet och likvärdighet, säger Oscar Lindster (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Till nämndens kallelse