Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2023-10-19 15:29
Socialnämndens möte handlade bland annat om ekonomi, avgifter och förhållningssättet signs of safety.
Bland annat har följande beslut fattats:
 

Framgångsrikt förhållningssätt inom individ- och familjeomsorgen

Socialnämnden fick information om det förhållningssätt som individ- och familjeomsorgen jobbar med. Förhållningssättet signs of safety innebär fokus på delaktighet. Individen och nätverket runt omkring har ofta själva svaret på frågan hur situationen kan bli bättre. Med signs of safety fokuserar man på det som fungerar och bygger vidare på det.
 
 –Signs of safety bygger på att använda individernas nätverk av nära personer. Det kan leda till att nätverket kan hjälpa individen och genom det har vi sett minskade kostnader för placeringar på HVB och stödboende. Signs of safety har lett till ökad kvalitet och minskade kostnader, säger socialnämndens ordförande, Håkan Ericsson (S). 
 
Socialnämnden godkände informationen.
 

Månadsrapport september

Den ekonomiska rapporten för september visar ett något bättre resultat jämfört med månaden tidigare. Prognosen för helåret är en budget i balans, möjligtvis med ett litet överskott.
 
Det som kan noteras är att kostnaderna för försörjningsstöd minskar med några procent. Det är färre hushåll som får försörjningsstöd vilket i sin tur kan bero på att arbetsmarknaden på Gotland förbättrats.
 
Socialnämnden godkände informationen.
 

Avgifter 2024 för insatser enligt socialtjänstlagen, avgifter för hemsjukvård samt hyror och måltidsavgifter för unga med insatser inom LSS

Socialnämnden beslutade om avgifter 2024 för insatser enligt socialtjänstlagen till äldre personer, personer under 65 år med funktionsnedsättningar, hemsjukvård samt hyror och måltidsavgifter för unga med insatser inom LSS. 
 
De flesta avgifterna är oförändrade. Förändringar görs av:
Måltidsavgifterna, som höjs för särskilt boende, från 120 kronor per vårddygn till 140 kronor.
Maxtaxan inom äldreomsorgen, som höjs till 2 575 kronor.
 
Socialnämnden beslutade också att matdistributionen inom hemtjänst förändras från månadsabonnemang till beställning och avgift per portion. Förändringen sker under 2024 och mer information om detta kommer.
 

Återrapportering. Tillfällig förändring av prioriteringsordningen avseende särskilda boenden

Socialnämnden beslutade i juni i år att tillfälligt frångå prioriteringsordning för inflyttning till särskilt boende. Det innebär att den med biståndsbeslut nu erbjuds plats där det finns lediga platser oavsett driftsform.
 
Socialnämnden beslutade på dagens möte att förlänga förändringen av prioriteringsordningen till och med 31 december 2023. Till nämndens möte i december ska socialförvaltningen ha gjort en djupare analys och kommit med förslag på hur fördelning av särskilt boende kan ske framåt.