Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-10-18 17:12
Under onsdagens sammanträde med miljö- och byggnämnden behandlades 27 ärenden. På dagordningen fanns bland annat en bygglovsansökan för ett helt bostadskvarter på Gråbo och ett inriktningsbeslut för det pågående detaljplanearbetet i kvarteret Blåelden i Visby.

Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn

Bygglov för bostadskvarter på Gråbo

Miljö- och byggnämnden beviljade bygglov för ett helt bostadskvarter i Gråboområdet inom fastigheten Visby Riggen 1. Bostadskvarteret består av sex loftgångshus och tre radhus som totalt innehåller 105 lägenheter, plus fyra miljöhus och ett återbrukshus. Projektet ersätter ett kvarter som byggdes i slutet av 1970-talet och som nu rivs bland annat på grund av fuktskador.

Förslaget överskrider den tillåtna byggnadsarean i detaljplanen med fyra procentenheter och därtill kommer även mindre avvikelser avseende höjd och takvinklar. Både samhällsbyggnadsförvaltningen och nämnden bedömer dock att förslaget uppfyller detaljplanens syfte, med hänsyn till proportioner, utformning och karaktär och att de aktuella skillnaderna sammantaget utgör en liten avvikelse som medger att bygglov kan lämnas.

Miljö- och byggnämndens ordförande Andreas Unger (M):

”Visby och Gotland växer och det känns roligt att kunna bevilja bygglov när de gamla byggnaderna nu rivs. Det är positivt att vi kan utöka antalet lägenheter samtidigt som området behåller sin småskalighet och charm.”

 

Inriktningsbeslut för kvarteret Blåelden

Nämnden beslutade även om ett inriktningsbeslut för det pågående detaljplanearbetet för fastigheterna Visby Blåelden 11, Visby Blåelden 6 och Visby Blåelden 7. Syftet med att ändra detaljplanen för fastigheterna är att möjliggöra en större bostadsbyggnation än vad befintlig detaljplan medger och samtidigt binda samman staden, visuellt och funktionellt.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag för inriktningen i fortsatt detaljplanearbete var att:

  • Kontorsbyggnaden inom planområdet (tillhörande före detta Björkmans bygghandel) bevaras
  • Bebyggelsen mot Solbergagatan ska ges en småstadskaraktär lämplig för en huvudgata, vilket bland annat innebär att en del av bottenvåningen ska innehålla verksamheter
  • Ny bebyggelse mot Andersrogatan ska spegla karaktärsdrag från villaområdet Andersro
  • Ett nytt allmänt gång- och cykelstråk planeras genom planområdet

Miljö- och byggnämnden gick delvis emot förvaltningens förslag och beslutade att inriktningen det i fortsatta detaljplanearbete ska vara att kontorsbyggnaden inom området inte bevaras. I övrigt följde nämnden förvaltningens förslag till beslut.

Miljö- och byggnämndens ordförande Andreas Unger:

”Vi har ett stort behov av fler bostäder och verksamheter i Visby och nämnden landade i att kontorshuset inte kan bevaras, för att det ska vara ekonomiskt framkomligt att genomföra projektet. Jag ser fram emot att den här planen blir verklighet så småningom, det här kommer att bli en attraktiv miljö med levande bottenvåningar som binder ihop innerstaden och ytterstaden på ett bra sätt.”