Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-10-18 13:30
Onsdag den 18 oktober 2023 beslutade nämnden bland annat om en regional cancerplan och ett nytt samarbetsavtal med Region Stockholm om katastrofmedicinsk beredskap. Ledamöterna tog också beslut om att kvinnor som opererats för svåra cellförändringar på livmoderhalsen, ska erbjudas avgiftsfri HPV-vaccination.

Nedan presenteras endast ett urval av alla ärenden från dagens sammanträde. Här kan du komma till kallelsen och handlingarna om du vill fördjupa dig i något ärende. 

Regional Cancerplan 2024-2027

Hälso- och sjukvårdsnämnden antog den sjukvårdsregionala cancerplanen för 2024-2027. Den regionala cancerplanen utgår från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag från riksdag och regering. Cancerplanen beskriver åtgärder som syftar till att möta den nationella cancerstrategins mål:
  • Minska risken för insjuknande i cancer
  • Förbättra omhändertagande av patienter med cancer
  • Förbättra överlevnaden
  • Minska skillnaden mellan regioner
  • Minska skillnader mellan befolkningsgrupper

Filip Reinhag, nämndordförande (S):

— Den regionala cancerplanen har tagits fram av RCC Stockholm Gotland på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland och i Region Stockholm. Det känns bra att vi kan fortsätta utveckla sjukvårdsregionens cancervård som står sig mycket väl i nationella såväl som internationella jämförelser. Dödligheten i cancer har minskat under de senaste decennierna, men insjuknandet i cancer fortsätter öka. Det är av största vikt att bryta denna utveckling vilket både är möjligt och angeläget.  
 

Lokalbehovsanalys Visby lasarett

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att ta emot den framtagna förstudien avseende lokalbehov Visby lasarett och lägga den till handlingarna. Nämnden skickar förstudien, inklusive tjänsteskrivelse, till regionstyrelsen som information. 
 
Projektorganisationens bedömning är att förstudien beskriver att det är möjligt att tillgodose verksamheternas lokalbehov genom att utveckla fastigheten Visby Abborren 9 till ett modernt sjukhusområde med utgångspunkt från den framtagna fastighetsplanens utvecklingsplan.

Filip Reinhag, nämndordförande (S):

— Förstudien visar att det finns möjligheter till utveckling på nuvarande plats för Visby lasarett. Nästa steg är att regionstyrelsen också ska diskutera planen och tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om hur vi tar planen vidare. En investering i nya sjukhuslokaler skulle vara den största investeringen Region Gotland någonsin gjort och det kräver stor eftertanke och noggrannhet.
 

Nytt samarbetsavtal med Stockholm om katastrofmedicinsk beredskap

Region Gotland och Region Stockholm bildar tillsammans sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland. Sjukvårdsregionen har ett övergripande samverkansavtal med flera samarbetsavtal. Idag beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om att ingå ett nytt samarbetsavtal om kris- och katastrofmedicinsk beredskap samt civilt försvar. Det nya avtalet omfattar samverkan både före, under och efter en särskild händelse.
 
I den katastrofmedicinska beredskapen ingår att förebygga, planera inför och hantera konsekvenserna av en särskild händelse för att så långt som möjligt undvika en katastrofsituation i hälso- och sjukvården. Målet med beredskapen är att upprätthålla adekvat vårdkvalitet för alla som behöver.

Filip Reinhag, nämndordförande (S):

— Samverkan är en viktig del av samarbetet inom sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. Därför är vi väldigt glada över att ha fått till stånd ett nytt samarbetsavtal. Det innebär att vi ökar den gemensamma förmågan att larma och aktivera de funktioner som är nödvändiga, leda och samordna berörda hälso- och sjukvårdsverksamheter, genomföra sjukvårdsinsatser, utföra sjuktransporter samt samverka på regional och nationell nivå.  I en orolig omvärld behöver vi arbeta för att trygga de mest centrala samhällsfunktionernas funktion också i kris. 
 

Beslut om HPV-vaccination

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick information om HPV-vaccination för kvinnor vid behandling av cellförändringar på livmoderhalsen. HPV-vaccin ingår inte i den nationella läkemedelssubventionen utan fullt pris måste betalas av kvinnan. Det kan dock vara svårt att ekonomiskt prioritera en vaccinationskostnad i samband med operation av cellförändringar. Idag skiljer det sig åt mellan regionerna i Sverige, en del har fattat beslut kring avgiftsfrihet medan andra inte har gjort det.
 
Omkring 65 behandlingar per år genomförs på Gotland. Ett nationellt avtal har precis blivit klart där förhandlat pris endast gäller om vaccinationen är avgiftsfri för patienten. Utifrån detta avtal beräknas den totala kostnaden för Region Gotland att vaccinera alla kvinnor som koniseras för svåra cellförändringar bli som mest ca 100 000 kr per år.
 

Vill du veta mer kontakta gärna:

Filip Reinhag, nämndordförande (S)
E-post filip.reinhag@gotland.se, Mobil 0736-42 07 19