Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

1177 direkt: ”Hittills är vi trygga med systemet”

Publicerad 2023-10-12 14:52
Just nu pågår införande av 1177 direkt med digitala vårdmöten på Gotland, som underlättar för invånarna att komma i kontakt med vården. Igår rapporterade flera medier att Läkemedelsverket startar en tillsyn av leverantören P24, vars tekniklösning används vid den automatiska triageringen i 1177 Direkt. Tillsynen görs mot bakgrund av den senaste tidens rapportering i nationella medier om brister i tjänsten.
- 1177 på telefon i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som använt systemet under året, är trygg med nyttjandet och hittills har inga avvikelser som är kopplade till triagering rapporterats hos oss. Det känns dock bra att Läkemedelsverket nu inleder en tillsyn så att vi kan få klarhet i eventuella brister med systemet, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.
 
Tjänsten används i dagsläget i 18 regioner, varav hälften, inklusive Region Gotland, gör det gemensamt via Inera, som är regionernas nationella bolag för digitalisering. Kritiken som förts fram i media grundar sig i en rapport framtagen av Västra Götalandsregionen (VGR). En rapport som fram till den 6 oktober ännu inte hade publicerats. 
 
– Hittills är vi ur medicinsk synpunkt trygga med det arbetssätt vi byggt upp kring det här systemet. Men Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och jag som regionalt samordnande läkare för tjänsten 1177 direkt, kommer självklart att sätta oss in i den rapport som media refererar till, när den blivit tillgänglig. Vi kommer också att följa Läkemedelsverkets tillsyn av systemleverantören och vidta eventuella åtgärder utifrån resultatet av myndighetens tillsyn, säger Ebba Sundberg, specialistläkare i Internmedicin och Akutsjukvård på Visby lasarett.
 
Används för bedömning av symtom
Region Gotland har använt Platform24, som är tekniken bakom 1177 Direkts digitala tjänster för symtombedömning och hänvisning, sedan i våras. Andra regioner har använt systemet sedan 2020. 
 
Inera har ett nära samarbete med regionerna och med leverantören av Platform24 kring kontinuerliga uppföljningar och förbättringar av tjänstens innehåll och utfall, samt rekommendationer kring hur tjänsten ska bemannas och användas i verksamheterna. Utvärderingar har gjorts av både invånares och vårdpersonalens nöjdhet med tjänsten, och resultatet har varit mycket positivt. Under våren 2023 genomfördes stickprovskontroller av Inera för att testa och kvalitetssäkra tjänsten och de fynd som gjordes åtgärdades. Inera har inte upptäckt några allvarliga patientsäkerhetsrisker i användningen av Platform24. 
 
– Det är klart att vi uppmärksammar eventuella problem, oavsett hur de kommer till vår kännedom. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra arbetssätt och system, för att kunna erbjuda invånarna bästa tillgängliga vård, säger Ebba Sundberg.