Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionens budgetavstämning är genomförd – försiktigt positiv prognos

Publicerad 2023-10-06 15:26
Region Gotland befinner sig, liksom de flesta andra regioner och kommuner i Sverige, fortfarande i ett exceptionellt ekonomiskt läge. Trots detta presenterar regionen nu en prognos med ett positivt resultat på 32 miljoner kronor för 2023.

Den totala ökningen av nettokostnaderna för regionen 2023 är fram till 31 augusti hela 10,9 procent. Det är framförallt kostnader för pensioner och hyrpersonal inom vården som har ökat mest, räknat i procent. Pensionskostnaderna kommer till följd av inflationen att öka med 400 miljoner kronor mellan år 2022 och 2024.

Prognosen har dock förbättrats under året och pekar nu på ett positivt resultat för regionen på 32 miljoner kronor. Det är främst tack vare att regionen har fått in mer skatt än tidigare beräknat. De senaste årens positiva resultat har gjort att ekonomin har stärkts, vilket gör att Region Gotland har ett bra utgångsläge med en stark finansiell ställning.

– År 2023 och 2024 är två ekonomiskt utmanande år. Även 2025 är fortsatt osäkert utifrån världsläget och osäkerhet kring inflationen. Men vi räknar med att kunna närma oss en ekonomi i balans 2025 för att senast 2026 ha ett överskott som möjliggör nödvändiga investeringar, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S).

– Men mycket beror på hur väl inflationen kan bekämpas – en hög inflation betyder att allt kostar mer. Därför behöver vi alla inom regionen ta ett stort ansvar för att effektivisera så mycket som möjligt. Det betyder att alla verksamheter behöver göra vad de kan för att minska budgetunderskottet, säger regiondirektör Stefan Hollmark.

En god ekonomisk hushållning i en region och kommun handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Det långa perspektivet är i dagsläget viktigare än det korta. Regionens bedömning är därför att det för nästa år inte är god ekonomisk hushållning att budgetera för ett överskott.

– Vår ingång inför 2024 års budget är därför att stötta nämnderna för de kostnadsökningar som redan föreligger, medan satsningar i form av utökningar får vänta. Det menar vi är att ta ansvar för Region Gotlands verksamheter och medarbetare och samtidigt ta ansvar för Region Gotlands ekonomi framåt. Gotländsk välfärd ska inte urholkas trots svåra år. Därför föreslås nu en budget som landar på minus 127 miljoner kronor nästa år. Vi planerar att använda en tredjedel av de medel vi har i en särskild resultatutjämningsreserv, och balanserat resultat för 2024 blir således 0, säger Meit Fohlin (S).

Via länkarna här nedanför kan du ta dela av den information som ekonomidirektören visade på pressträffen samt majoritetens budgetförslag.