Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland vill se långsiktiga lösningar för Gotlands färjetrafik

Publicerad 2023-09-15 09:33
Priserna för resor och transporter med Gotlands färjetrafik är fortfarande för höga. Regeringen har föreslagit ett ekonomiskt stöd för att sänka priserna. Region Gotland skriver nu till regeringen att kraven på långsiktiga hållbara lösningar för färjetrafiken står kvar.

Region Gotland har idag skickat en skrivelse till regeringen. Kraven på och behoven av en färjetrafik med konkurrenskraftiga priser kvarstår. Prissituationen i färjetrafiken är fortsatt sådan att Gotlands utveckling riskerar att hämmas om inte regeringen löser utmaningarna redan inom färjetrafikens nu pågående avtalsperiod.

– Den prischock som Gotlandstrafiken utsattes för i början av 2023 har varit mycket prövande för det gotländska samhället och näringslivet. Regeringen har nu uppmärksammat situationen och föreslagit ett ekonomiskt stöd som lösning. Men våra krav kvarstår. Gotland kan inte vänta, även om vi får ett visst ekonomiskt stöd. Vi behöver en garanti för långsiktigt konkurrenskraftiga priser idag och för de närmaste åren, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens och Gotlands Trafikråds ordförande.

Mottagare för skrivelsen

Finansdepartementet

Finansminister Elisabeth Svantesson

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet 

Infrastrukturminister Andreas Carlson
Landsbygdsminister Peter Kullgren

Klimat- och näringslivsdepartementet

Näringsminister Ebba Busch

Statsrådsberedningen

Statsminister Ulf Kristersson

Skrivelsen i sin helhet

Gotlands behov måste tillgodoses i budget för 2024 

Inför höständringsbudgeten för 2023 har regeringen aviserat ett riktat stöd för sänkta priser i Gotlands färjetrafik. Det visar att regeringen sett det ohållbara i nuvarande prissituation. 33 miljoner kronor är dock långt ifrån tillräckligt. Regeringen måste nu ta Gotlands behov av fungerande och konkurrenskraftigt prissatta transporter på allvar i den budget som läggs fram för 2024. 
 
Den 23 februari hemställde Region Gotland till regeringen om kompensation för de kraftigt höjda färjepriserna (RS 2023/460). Beskedet från den 13 september om ett riktat stöd till färjetrafiken tolkar vi som regeringens svar. Region Gotland noterar att vi nu fått en respons från regeringen som visar att de ser att situationen inte är hållbar. 33 miljoner kronor är långt ifrån behovet och dessutom saknar vi garantier för kommande år. 
 
Den 15 juni skickade företrädare för flera viktiga livsmedelsföretag på Gotland tillsammans med regionstyrelsens tillika Gotlands Trafikråds ordförande en skrivelse till tre statsråd om behoven av att utreda och ta fram en rättvis kompensationsmodell för att ersätta det så kallade Gotlandstillägget (RS 2023/1370). Detta är en central fråga för det gotländska näringslivet. Här saknar vi fortfarande svar. 
 
En konkurrenskraftigt prissatt färjetrafik är en demokratifråga. Gotland behöver samma förutsättningar som andra regioner för att fortsätta utvecklas på ett positivt sätt och bidra till tillväxt. Gotlänningar måste kunna resa till fastlandet och ta emot släkt och vänner här. Det gotländska näringslivets måste ges rimliga konkurrensförutsättningar när godset ska fraktas eller besökare resa hit. När totalförsvarsförmågan byggs upp på ön är en fungerande färjetrafik grundläggande. Goda och konkurrenskraftigt prissatta förbindelser är helt nödvändigt.
 
Inför att budgeten ska presenteras tillskriver vi därför regeringen ännu en gång. Våra krav kvarstår:
 
  • Att den hemställan som Region Gotland den 23/2 skickade till fem statsråd på tre departement hörsammas.
  • Att regeringskansliet utreder och tar fram en rättvis kompensationsmodell för att ersätta Gotlandstillägget

Meit Fohlin (S), regionstyrelsens tillika Gotlands Trafikråds ordförande