Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-09-15 08:14
Under torsdagens sammanträde med miljö- och byggnämnden behandlades 24 ärenden. På dagordningen fanns bland annat en ansökan om planbesked för 150-170 bostäder i Bro och ett informationsärende om Region Gotlands klimatanpassningsplan.

Kallelse och handlingar finns på www.gotland.se/mbn

En separat nyhet om Region Gotlands klimatanpassningsplan hittas här: Så anpassas Gotland till ett förändrat klimat - Region Gotland

Negativt planbesked i Bro

Miljö- och byggnämnden lämnade ett negativt planbesked utifrån ansökan på fastigheterna Bro Tuer 1:10 och Bro Tuer 1:5. Ansökan syftade till att möjliggöra virka 150–170 bostäder i form av småhus, parhus och radhus.

Nämnden konstaterar att den föreslagna lokaliseringen, med närhet till Visby och tillgång till bland annat förskola och kollektivtrafik, är god. Förslaget redovisar dock upp till 170 bostäder i väldigt tät struktur, i ett område med enstaka gårdar utspridda i landskapet. Förslaget bedöms inte anpassat utifrån platsens förutsättningar vad gäller utformning eller exploateringsgrad.

Fastigheterna ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-anslutning av det planerade planområdet medges inte, då det ligger långt ifrån det kommunala ledningsnätet och kapacitet norr om Visby är begränsad.

Kommentar från miljö- och byggnämndens ordförande Andreas Unger (M):

”Vi ser inte att vi kan gå framåt med detta nu, men de får gärna komma tillbaka med ett nytt förslag som bättre passar in i omgivningen och det existerande bebyggelsemönstret. 150–170 nya bostäder är väldigt mycket när området till största delen i övrigt består åkermark och skog.”

Vite för otillåten fasadvepa och skyltning vid Hamnplan

Miljö- och byggnämnden beslutade att förelägga fastighetsägaren till Visby Trafiken 1, P O S Service Handelsbolag, att avlägsna fasadvepan och skyltarna belägna på gavelfasaden mot Hamnplan/Skeppsbron samt på långsidan mot Hamngatan. Fastighetsägaren förbjuds att på nytt uppföra skyltar och fasadvepor utan det bygglov och startbesked som krävs på de angivna fasaderna.

I detaljplanen och tilläggsbestämmelserna finns specifika planbestämmelser mot förvanskning. Enligt planbestämmelserna är förutsättningarna för att bygglov ska kunna beviljas att ändring av byggnadens exteriör ska utformas så att dess särart bevaras.

Nämnden beslutade vidare att föreläggandet och förbudet förenas med viten om 150 000 kronor vardera. För varje dag om förbudet överträds utgår ett vite med ytterligare 150 000 kronor.

Vite för otillåten fasadvepa på Kallbadhuset

Nämnden beslutade att förelägga NT Management AB att avlägsna fasadvepan som olovligen uppförts på fastigheten Visby Innerstaden 1:2 längs Kallbadhusets sydöstra fasad.

Fastigheten ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövård vilket fordrar stor hänsyn när det gäller förändringar av stads- och landskapsbilden.

Rättelse ska ha skett senast 30 dagar efter att vepans ägare delgivits beslutet. Bolaget förbjuds att på nytt uppföra fasadvepa utan det bygglov och startbesked som fordras på den angivna fasaden. Miljö- och byggnämnden beslutade vidare att föreläggandet och förbudet förenas med viten om 300 000 kronor vardera. Dessutom utgår ett vite om ytterligare 300 000 kronor för varje dag som förbudet överträds.

Kommentar från nämndsordförande Andreas Unger (M) till ärendena om fasadvepor/skyltning:

”Jag tror att alla är medvetna om betydelsen av världsarvet Hansestaden Visby, och min upplevelse är att de flesta näringsidkare vill göra rätt när det kommer till skyltning och gestaltning. Sedan finns det fall där inte lagar och regler följs, och då får vi ta till de påtryckningsmedel som finns.”