Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-09-14 16:38
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har sammanträtt idag den 14 september. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 2 som pekar på ett resultat för nämnden på minus 26 miljoner kronor.

I delårsrapport 2, som ledamöterna idag tog del av, konstateras att ambitionsnivån är hög och utvecklingsinsatserna är många i nämndens verksamheter, men att det också finns grundläggande utmaningar när det gäller att nå en budget i balans, kunna hitta behöriga lärare och tillgång till ändamålsenliga lokaler där det behövs.

Årsprognosen för BUN per den sista augusti landar på ett negativt resultat på 26 miljoner kronor, vilket är en försämring med 7,9 miljoner kronor i jämförelse med månadsrapporten i april. Där är det särskilt avdelningen för grundskola[1] som har störst svårighet att nå en budget i balans och vid delår 2 redovisar ett underskott på drygt 22 miljoner kronor.

Nämnden beslutade efter ajournering och yrkanden att godkänna rapporten och gav förvaltningen i uppdrag att fortsätta att arbeta med möjliga åtgärder för att minska underskottet. BUN beslutade också att begära tilläggsanslag på 3,4 miljoner kronor från regionfullmäktige för ökade elevflöden.

- Det är såklart oroande att det beräknade underskottet har rört sig åt fel håll. Förvaltningen har gjort fördjupade analyser och fortsätter arbetet med att förbättra prognosen. Med sagt är det värt att poängtera att vi har verksamheter som håller god kvalitet, säger Oscar Lindster (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

BUN tog del av resultatet från senaste skolvalet

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen rapporterar årligen till BUN om utfallet av senaste skolvalet till förskoleklass. Statistiken visar att det var 636 elever som omfattades av skolvalet våren 2023. 551 blivande elever i förskoleklass – motsvarande 86,64 procent - valde kommunal. Av dem som valde kommunal skola valde 133 elever en annan kommunal skola än sin hemskola. Det är en andel som motsvarar närmare 21 procent och det såg ut på samma sätt året innan. Polhemskolan F-6, Tjelvarskolan F-6 och Humlegårdsskolan F-1 i Visby är de kommunala skolor som tar emot flest elever från andra områden. Polhemskolan och Tjelvarskolan är dock de skolor som har lägst andel elever på skolan som tillhör det egna upptagningsområdet. Störst söktryck är det till Humlegårdsskolan[2] där inte alla elever som önskat plats kunnat få det. 74 elever valde en fristående skola vid årets skolval, vilket motsvarar cirka 12 procent. Det är färre än tidigare då cirka 16 procent under en rad år valt fristående skola.

BUN beslutade att ta emot informationen.

- De stora linjerna som går att se är att vi har färre sökande till fristående skolor. Samtidigt så har vi en större rörlighet inom de kommunala skolorna, säger Oscar Lindster (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Nämnden tog del av utredning kring förskoleverksamhet i Kräklingbo

Barn- och utbildningsnämnden tog i dag del av en rapport kring förutsättningar att driva förskoleverksamhet i kommunal regi i Kräklingbo. Detta parallellt med prövningen av tillstånd för den fristående huvudmannen Kräklingbo Förskola AB, som ännu inte är klar. Där pågår handläggningen fortfarande, som bland annat handlar om kompletteringar som rör ägar- och ledningsprövningen. Därför beslutade BUN om återremiss på beslutsärendet kring ansökan om tillstånd för den fristående huvudmannen. BUN har tidigare öppnat upp för att den sökande skulle kunna få etablera sin verksamhet i den kommunala skolans lokaler, under förutsättning att en ansökan kan godkännas.

- Nämnden har tidigare fattat beslut om att det fortsatt ska finnas en förskola i Kräklingbo och det kvarstår. Vi har full förståelse för att det kan finnas oro bland de vårdnadshavare som har sina barn i Kräklingbo. Det som återstår är om det blir en fristående eller kommunal förskola, säger Oscar Lindster (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Till nämndens kallelse

[1] Avdelningen för grundskola inkluderar anpassad grundskola och gymnasieskola samt modersmålsenhet

[2] Från Humlegårdsskolan går eleverna vidare till nya Alléskolan.