Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-09-14 14:31
Torsdagen den 14 september har socialnämnden sammanträtt.
De har fattat beslut om broddar till 65+ och ekonomin.

Utdelning av broddar till intresserade medborgare över 65

Socialnämnden beslutade att under 2023 dela ut broddar till intresserade medborgare över 65 år. Kostnaden för broddarna beräknas hamna på cirka 500 000 kronor. Finansiering för broddutdelning sker via statsbidrag Stärkt äldreomsorg.
 
 – Vi hoppas kunna minska antalet fall och benbrott genom att dela ut broddar till de över 65 år. Vi delar ut broddarna i samverkan med pensionärsorganisationerna och  visar samtidigt hur man kan agera för att undvika fall. En viktig förebyggande hälsofrämjande åtgärd, säger socialnämndens ordförande Håkan Ericsson.
 

Delårsrapport 2 

Socialförvaltningen har en ekonomi i balans. Detta tack vare tillskott av statsbidrag. Intäkterna från statsbidrag minskar dock avsevärt 2024 och framåt. 
Det har varit stora kostnadsökningar. Det handlar om löneökningar och stora kostnadsökningar på externa avtal, livsmedel, förbrukningsmaterial, transporter och hjälpmedel. 
 
– Socialnämnden kommer att klara en ekonomi i balans för 2023, mycket tack vare statsbidragen till främst äldreomsorgen. Värre blir det inför 2024 med kostnadsökningar som kan leda till underskott, om vi inte får fortsatta och ökade statsbidrag från regeringen.
 
Socialnämnden kan och vill inte säga upp medarbetare eller sluta med lagstadgad verksamhet till brukare och omsorgstagare, säger socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S). 
 
 • För äldreomsorgen redovisas ett överskott tack vare resursfördelningsmodellen. 
 • För LSS-verksamheten redovisas sedan flera år stort underskott. Verksamheten är underfinansierad med tanke på att den bedrivs med mycket låga kostnader i nationella jämförelser. 
 • För individ- och familjeomsorgen redovisas ett underskott. Det höga kostnadsläget för beroendevården kvarstår. Däremot fortsätter kostnaderna för försörjningsstödet att minska. 
 
Delårsrapporten innehåller också resultat kring medarbetare:
 • Förvaltningen ser överlag en ökad frisknärvaro och en minskad korttidsfrånvaro.
 • Utbildningssatsningar inom bland annat äldreomsorgen fortsätter
 • Svårigheterna att rekrytera nya medarbetare till lediga tjänster sprider sig till allt fler områden och blir allt mer påtaglig.
Socialnämnden godkände delårsrapporten.
 

Ekonomin inför år 2024

Det ekonomiska läget försämras 2024 och framåt på grund av kostnadsökningar, som beror på inflation, svårighet att kompetensförsörja och att förvaltningen tappar stora statsbidrag.
 
Inom socialförvaltningen genomförs olika åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen. Främst arbetar förvaltningen med att sänka sjuktalen och få en hållbar bemanning.
 
Socialnämnden beslutade att föreslå regionfullmäktige att godta förvaltningens information om åtgärder som ska förbättra det ekonomiska läget 2024.
 
Nämnden beslutade också att föreslå regionfullmäktige att tilldela socialnämnden
utökad driftbudget enligt prioritering i mål- och budgetskrivelse 2024-2026 nedan. 
De tre översta punkterna är prioriterade:
 
 1. Resursfördelningsmodell äldreomsorg
 2. Kompensation löneökningar och prioriterade grupper
 3. Prisökningar externa avtal 18 mnkr
 4. Ökad riksnorm försörjningsstöd 4,5 mnkr 
 5. Höjda ersättningar familjehem 3 mnkr. 
 6. LSS-verksamheten 40 mnkr. 
 7. Ökade personalkostnader § 13 schemaändringar 4,5 mnkr. 
 8. Stödboende (lågtröskelboende) 8,2 mnkr.