Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut i korthet

Publicerad 2023-09-12 13:34
Idag den 12 september har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 2.

Nämnden har en ekonomi i balans

Ledamöterna tog idag del av delårsrapport 2 som visar att nämndens verksamheter håller god kvalitet och har en ekonomi i balans. Prognosen för helåret 2023 visar ett positivt resultat på 4,4 miljoner kronor, vilket är en förbättrad prognos med 533 000 kronor i jämförelse med den prognos som inlämnades för april månad.

I delårsrapporten behandlas bland annat väsentliga händelser såsom utfallet av årets gymnasieantagning där 85 procent av de sökande blivit antagna på sitt förstahandsval, att nya tjänster inrättats i form av närvarokoordinator för främja närvaro i skolan, att färre söker till gymnasial vuxenutbildning, att ukrainska flyktingar nu erbjuds sfi, pågående projekt som ska stärka regional kompetensförsörjning samt att uppdragsutbildningar genomförts av vuxenutbildningen för äldreomsorgen, Försvarsmakten och Destination Gotland.

I delårsrapporten konstateras också att statsbidragen fortsätter att vara en viktig, men osäker del av nämndens ekonomi och att det finns ett fortsatt stort behov av ändamålsenliga lokaler för nämndens verksamheter.

Nämnden beslutade att godkänna rapporten.

– Det är givetvis glädjande med ett positivt resultat vad gäller ekonomin, men det kvarstår fortfarande utmaningar med att fler skall gå ut gymnasieskolan med examen och att fler personer med utländsk bakgrund skall komma in på den ordinarie arbetsmarknaden, säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndens ordförande Rolf Öström (M).

Till nämndens kallelse