Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Luftprovtagning

Luftkvalitén i Visby och på Gotland

På Gotland genomförs provtagning av luft sedan många år. Olika parametrar har provtagits genom åren på olika platser. 2010 trädde en ny förordning och föreskrift ikraft, Luftkvalitetsförordning (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2010:8). I och med detta genomfördes provtagning av samtliga parametrar som regleras i förordningen, vid Österväg 27 i Visby. Provtagningen visade att partikelhalten riskerade att överskrida luftkvalitetsnormen. Samtliga övriga parametrar låg under uppsatta gränsvärden.

Luftkvalitén i Visby är generellt bra. Av de parametrar som har mätts är det endast partiklar (PM10), som överskrider miljökvalitetsnormen för luft. Det är framför allt under vårvintern som det finns risk för höga partikelhalter. Med anledning av att partikelhalterna i luften i Visby vissa dagar kan vara höga, beslutade Naturvårdsverket efter mätningar 2014 att ett åtgärdsprogram ska tas fram för att minska partiklar i luften i Visby. Se vidare om åtgärdsprogram under länken.

Vi mäter PM10

Eftersom vi inte kunde vara kvar och mäta på samma plats, återupptogs mätningarna 2013 på Österväg 17. Provtagningen koncentredes till att endast omfatta PM10 (betecknar partiklar mindre än tio mikrometer).

Mätningar som genomförs visar endast halter vid den specifika platsen. För att få en bild över hur partikelhalterna ser ut över ett större område i Visby kommer en modellering att göras. Resultat från modelleringen kommer att läggas ut på hemsidan när den är klar.

PM10 kommer vanligen från vägar, däck vägsand m.m.

PM10 (particular matter 10) är massan av partiklar med storleken mindre än 10 mikrometer (miljondels meter). Dessa partiklar är tillräckligt små för att ta sig ner i våra lungor när vi andas in dem.

Det finns många olika källor till partiklar i luften, både från naturliga källor och från mänsklig påverkan. Naturliga källor kan vara damm och havssalt. De vanligaste orsakerna till höga partikelhalter i gatumiljö i tätorter kan däremot härledas till slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget sker bland annat genom användning av dubbdäck på snöfria vägbanor, vilket har en stor betydelse för PM10-halterna i gatumiljö. På Gotland används inget vägsalt vilket gör att fler bilister använder dubbade vinterdäck. Gotland har även Sveriges äldsta bilpark vilket troligen också ökar användandet av dubbdäck. Detta kan medföra en högre risk för höga halter av PM10.

Gränsvärden för PM10

Enligt miljökvalitetsnormen för luft får inte värdet 50 mikrogram överskridas fler än 35 dygn per år. Samtidigt får inte årsmedelvärdet överstiga 40 mikrogram.

Kvävedioxid

Kvävedioxid och kvävemonoxid bildas vid all slags förbränning och orsakar bland annat försurning, övergödning och marknära ozon. Sedan mätningarna av kvävedioxid började har halterna minskat med närmare 50 %.

Enligt miljökvalitetsnormen får inte medelvärdet för ett år överstiga 40 mikrogram/m3 I Visby ligger värdet på ca 6-8 mikrogram/m3, medan det vid Hoburgen är ca 4-5 mikrogram/m3

Svaveldioxid

När svaveldioxid kommer i kontakt med luft oxideras det till svavelsyra som försurar mark och vatten. Halterna av svaveldioxid har minskat betydligt sedan mätningarna påbörjades i slutet av 1970-talet. Minskningen är framför allt ett resultat av att vi slutat använda högsvavlig olja.

Enligt miljökvalitetsnormen får inte dygnsmedelvärdet överstiga 100 mikrogram/m3. Under hela 2000-talet har uppmätta halter i Visby varit mellan 0,8-2,5 mikrogram/m3. Vid Hoburgen är halterna något högre.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?