Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Luftkvalitet

Frågor om luftkvalitet är globala. Lokala utsläpp kan spridas långa sträckor med vindarna och påverka växt och djurliv hundratals kilometer bort.

Luft utgörs huvudsakligen av kvävgas och syrgas. Föroreningar från industrier, transporter med mera samt från naturliga källor såsom skogsbränder och vulkanutbrott påverkar luftens sammansättning.

Luftföroreningar bidrar till olika sjukdomar hos människor men även till skador i miljön som övergödning, försurning och klimatförändringar.

Kommunen har en viktig roll i det lokala och regionala arbetet för att nå de 16 nationella miljömål som satts upp av Regeringen. ”Frisk luft” är en av dessa.

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas" - enligt miljökvalitetsmålet om frisk luft. Läs mer om målen på Miljömålsportalen via länk på den här sidan.