Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Luftkvalitet

Frågor om luftkvalitet är globala. Lokala utsläpp kan spridas långa sträckor med vindarna och påverka växt och djurliv hundratals kilometer bort.

Generellt om luftkvalitet

Luft utgörs huvudsakligen av kvävgas och syrgas. Föroreningar från industrier, transporter med mera samt från naturliga källor såsom skogsbränder och vulkanutbrott påverkar luftens sammansättning.

Luftföroreningar bidrar till olika sjukdomar hos människor men även till skador i miljön som övergödning, försurning och klimatförändringar.

Kommunen har en viktig roll i det lokala och regionala arbetet för att nå de 16 nationella miljömål som satts upp av Regeringen. ”Frisk luft” är en av dessa.

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas" - enligt miljökvalitetsmålet om frisk luft. Läs mer om målen på Miljömålsportalen via länk på den här sidan.

Luftsituationen i Visby

Mätningar i Visby visar att antalet partiklar i luften överskrider miljökvalitetsnormen för luft. Mätningarna inleddes 2010 på Österväg och fortsatte 2013 på Norra Hansegatan, där mätstationen ligger idag.

Mer specifikt är det miljökvalitetsnormen för PM10 som överskrids. PM10 är små partiklar med en diameter upp till 10 mikrometer i diameter. Överskridanden sker nästan uteslutande under vårvintern. Det sammanfaller med perioden efter snösmältningen och innan gatorna sopas. Under våren är det ofta långa perioder med torrt väder vilket gör att små partiklar virvlar upp och håller sig kvar i luften.

Orsaken till överskridanden i Visby bedöms till stor del bero på kvalitén på sanden som sprids på våra gator i kombination med biltrafik. I Visby används lokalt sandmaterial som innehåller mycket kalk. Orsaken till de höga partikelhalterna tros vara kalkens egenskaper. 

Här kan du ta del av aktuella mätningar av PM10 i Visby

Det här gör vi för att förbättra luften

Sedan hösten 2019 har Region Gotland ett åtgärdsprogram för att minska halten partiklar i Visby. Åtgärdsprogrammet upprättades efter att miljökvalitetsnormen för partiklar visade sig överskridas i Visby. 

Följande görs av Regionen i enlighet med åtgärdsprogrammet:

  • Den lokala sanden som används för halkbekämpning byts ut mot ett hårdare granitmaterial från fastlandet. Bytet har än så länge skett på en testyta.
  • En ny mätare används från och med 2021 som kan leverera mätvärden i realtid.
  • En modellering kommer att göras under 2022, för att få reda på situationen i hela Visby.
  • Städning av gator görs tidigare och oftare.
  • I löpande vägunderhåll byts materialet i asfalten ut till ett hållfastare material.

Tips på vad du kan göra för luftkvaliteten

Även om de flesta åtgärderna som kommer att göras ligger inom Regionens ansvarsområde så finns det åtgärder som privatpersoner kan göra för att förbättra situationen. Du kan göra skillnad genom att välja cykel eller buss istället för bilen, att hålla tillåten hastighet och om möjligt byta till dubbfria vinterdäck. Även privata verksamheters metoder för halkbekämpning och uppsamlingen av sanden på gator och parkeringar kan påverka.