Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Strandskydd

Strandskyddet är ett områdesskydd enligt miljöbalken och syftar till att långsiktigt trygga den allemansrättsliga tillgången till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom ett strandskyddsområde är det förbjudet att utföra vissa privatiserande åtgärder, till exempel uppföra en ny byggnad eller ändra en byggnads användning på ett sätt som utgör hinder för allmänheten att röra sig fritt där den tidigare haft denna möjlighet. Det är även förbjudet att utföra åtgärder som på ett betydande sätt ändrar naturmiljön och därmed förändrar livsvillkoren för växt- och djurlivet.

När gäller strandskyddet?

Strandskydd gäller vid havet, insjöar och vattendrag. Strandskyddet sträcker sig normalt 100 meter ut i vattnet och lika långt upp på land från strandlinjen vid medelvattenstånd, men det kan även vara utvidgat till 300 meter på en del platser.

På Gotland finns det fyra områden med speciella bestämmelser för strandskyddets omfattning. På Fårö, Östergarnslandet, Storsudret och sydöstra Gotlands kust i sockarna När, Lau och Grötlingbo har Länsstyrelsen i Gotlands län beslutat att utvidga strandskyddsområdet vid kusten och vid vissa insjöar, och samtidigt helt upphäva eller minska strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag.

Enligt rättspraxis gäller att artificiella vattendrag såsom diken och bevattningsdammar i normalfallet inte omfattas av strandskyddsområde, men en bedömning behöver göras från fall till fall. Om du undrar om ett specifikt vattendrag omfattas av strandskyddet kan du kontakta Region Gotland för en bedömning.

Länsstyrelsen har även möjlighet att upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag om området endast har en liten betydelse för strandskyddets syften. Vissa mindre sjöar och vattendrag omfattas därmed inte av strandskydd.

När behövs dispens från strandskyddet?

Om du vill göra åtgärder och byggen nära strand, sjö eller vattendrag ska du alltid kontrollera om du behöver söka dispens.

Observera att åtgärder eller byggen som ska utföras nära vatten, men som inte behöver bygglov eller är anmälningspliktiga, ändå kan kräva strandskyddsdispens.

Åtgärder i vatten kan även utgöra vattenverksamhet och omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt. Länsstyrelsen i Gotlands län är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter och kan ge dig mer information.

Vem beslutar om strandskydd?

Inom statliga naturreservat är det Länsstyrelsen i Gotlands län som fattar beslut om dispenser inom strandskyddsområdet. Detta gäller till exempel inom stora delar av kustremsan på Gotland som omfattas av naturreservatet Gotlandskusten. Du kan läsa mer om strandskyddsdispens på länsstyrelsens hemsida.

Region Gotland beslutar om strandskyddsdispenser vid vattendrag, insjöar och i vattenområdet utanför kustlinjen. Ansökan om strandskyddsdispens skickas med fördel in via vår e-tjänst, alternativt hör med din bygglovhandläggare om strandskyddsdispens krävs för den aktuella åtgärden på den aktuella platsen.