Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands ståndpunkter om Tidöavtalets förslag till ny anmälningsplikt

Publicerad 2023-08-25 14:40
I Tidöavtalets skrivningar om en ny anmälningsplikt föreslås en ny skyldighet att anmäla papperslösa. I ett yttrande uppmanar Region Gotland regeringen att inte införa anmälningsplikt för anställda inom vård, skola och omsorg.
De nya skyldigheter som föreslås i Tidöavtalet beskriver att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistats i Sverige utan tillstånd.
 
Regionstyrelsen har beslutat att gemensamt yttra sig om de konsekvenser en sådan anmälningsplikt skulle medföra.

Departement och ministrar yttrandet skickats till

Justitiedepartementet
  • Maria Malmer Stenergard, Migrationsminister
  • Gunnar Strömmer, Justitieminister
Utbildningsdepartementet
  • Mats Persson, Utbildningsminister
  • Lotta Edholm, Skolminister
Socialdepartementet
  • Jakob Forssmed, Socialminister
  • Acko Ankarberg Johansson, Sjukvårdsminister
  • Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister
Kulturdepartementet
  • Parisa Liljestrand, Kulturminister
Finansdepartementet
  • Erik Slottner, Civilminister

Yttrande RS 2023/1420: Region Gotlands ståndpunkter gällande konsekvenser av Tidöavtalets skrivningar om en ny anmälningsplikt

I Tidöavtalets skrivningar om en ny anmälningsplikt föreslås en ny skyldighet att anmäla papperslösa. ”Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att 
informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistats i Sverige utan tillstånd.” I praktiken innebär det att yrkesgrupper inom bland annat vård, skola och omsorg ska bli tvungna att anmäla papperslösa. Det kan handla om professioner inom vård och omsorg som behöver ange patienter, bibliotekarier som får agera informanter och socialsekreterare som tvingas anmäla människor i behov av stöd och hjälp. Professioner som i högsta grad bygger sitt arbete på tillit och förtroendefulla relationer kan bli skyldiga att utföra handlingar som direkt strider mot deras yrkesetiska regler och nuvarande lagstiftning. 
 
Lagstiftningen definierar idag vilken vård, skola och omsorg papperslösa har rätt till. Sjukvårds- skol- och socialomsorgshuvudmännen har att tillse att detta erbjuds. Regionstyrelsen i Region Gotland beslutade, mot bakgrund av denna lagstiftning, vid sitt  sammanträde den 30 maj att tillskriva regeringen med en uppmaning att undanta personal inom dessa verksamheter från anmälnings- och informationsplikt i möte med papperslösa. Tidöavtalets formuleringar har bäring på många av Region Gotlands verksamheter då det kan, om de implementeras, innebära fara för liv och hälsa. 
 
Anmälningsplikt för offentliganställd personal strider till exempel mot den lagstadgade principen angående alla människors rätt till vård som inte kan anstå, då en plikt att anmäla papperslösa kan innebär att människor som vistas illegalt i Sverige avstår från att söka vård. Det strider även mot barnkonventionen, som sedan år 2020 är svensk lag och bland annat anger alla barns rätt till utbildning. I lärares yrkesetiska regler står att elever ska vara i centrum. Tvingas man dela den här typen av information om elever kommer det att skada relationen till eleverna, vilket i sin tur försvårar undervisning och elevers lärande.
 
Region Gotlands verksamhet, med ca 6700 anställda, varav 5500 inom vård, skola och omsorg vilar på en grundläggande demokratisk, lagstadgad och yrkesetisk plattform. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO:s kärnkonventioner är utgångspunkten för många av våra olika yrkesgruppers förhållningssätt i det dagliga arbetet. Professionerna har väl utvecklade yrkesetiska regler som funnits i många decennier. Dessa kan se lite olika ut beroende på yrkes-grupp, men centralt för samtliga är respekten för individens rättigheter och värdighet samt yrkesmässig integritet som en bärande komponent. Därför reagerar vi med stor oro på förslaget om anmälningsplikt. 
 
Allmänhetens förtroende för rättsstatens grundläggande principer måste alltid värnas. Lagstiftning och regelverk ska följas och polis och övriga myndigheter har i uppdrag att se till att så görs. Men professioner inom vård, skola och omsorg borde aldrig tvingas ha anmälningsplikt för personer som kan misstänkas vistas i Sverige utan tillstånd. Bristen på tillit och förtroende skulle starkt äventyra dessa människors rättigheter och hälsa. Det är avgörande att människor vågar söka vård, låter sina barn gå i skolan och tar stöd av socialtjänsten. Med förslaget skulle utsattheten öka och det skuggsamhälle som regeringen säger sig motarbeta växa. Samhällets svagaste drabbas hårdast.
 
Förslaget skulle också ha en stor negativ inverkan på arbetsmiljön för offentlig-anställda. Att tvingas rapportera papperslösa skulle innebära en etisk stress och försvåra för dessa yrkesgrupper att göra sitt jobb. Offentlig sektor präglas redan i dag av stor personalbrist, där dåliga arbetsvillkor och stressrelaterad ohälsa ofta är orsaken. Låt professionerna inom offentlig sektor ägna sig åt det viktiga arbete de är utbildade till – inte åt att anmäla papperslösa.
 
Region Gotland uppmanar därför regeringen att inte införa anmälningsplikt för anställda inom vård, skola och omsorg. 
 
Regionstyrelsen:
Meit Fohlin (S)                                                            
Regionstyrelsens ordförande     
          
Torsten Flemming
T.f. regiondirektör
 
Andreas Unger (M)
Förste vice ordförande regionstyrelsen
 
Eva Nypelius (C)
Andre vice ordförande i regionstyrelsen