Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Det här gör Region Gotland med anledning av den förhöjda terrorhotsnivån

Publicerad 2023-08-18 16:57
Säkerhetspolisen har meddelat att terrorhotsnivån i Sverige har höjts. Här kan du läsa om hur regionen arbetar med frågan.

Säkerhetspolisen i Sverige, SÄPO, beslutade under torsdagen att höja terrorhotnivån i Sverige från nivå 3 till nivå 4 på en 5-gradig skala. Det är ingen enskild händelse som ligger bakom beslutet, utan det är en sammanvägning som gjorts av den senaste tidens omvärldsläge. Det är flera myndigheters bedömningar som ligger till grund för beslutet. 

–    Eftersom Region Gotland har ansvar för ett antal samhällsviktiga verksamheter så kommer analys på lokal nivå att genomföras löpande. Samordning med de totalförsvarsaktörer vi redan samverkar med kommer att fortsätta och relevanta åtgärder kommer att vidtas vid behov, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S).
 
Terrorhotnivå 4 gäller för hela Sverige och det finns ingen del av Sverige som är särskilt utsatt. Gotland är alltså inte särskilt utsatt.
 
Budskapet från SÄPO och även från Sveriges regering är att alla ska leva sina liv som vanligt, men att man ska vara mer vaksam på avvikande händelser och rapportera dessa till polisen. För att vi ska kunna fortsätta att leva som vanligt kommer myndigheter och företag i Sverige att göra vissa förändringar i sitt säkerhetsarbete.
 
Region Gotland ansvarar för ett antal samhällsviktiga verksamheter. Det kommer därför att göras löpande lägesbedömningar och prioriteringar på lokal nivå, utifrån aktuella händelser och egna analyser. Region Gotland samverkar också löpande med polisen, länsstyrelsen och Försvarsmakten, som en del i arbetet med att utveckla totalförsvaret och dela lägesbilder.
 
Myndigheternas gemensamma arbete med att försvåra och förhindra terrorbrott görs långsiktigt och systematiskt, precis som allt annat beredskapsarbete.
 

Viktigt att veta:

  • Det stora ansvaret för skydd och säkerhet mot terrorism ligger hos polisen och säkerhetspolisen. 
  • Region Gotlands ledning har dialog med polisen, Försvarsmakten och länsstyrelsen och får löpande information om situationen. Tillsammans görs bedömningar om vilken inriktning som är lämplig framåt.
  • Det finns inget ökat hot mot specifikt Gotland eller Region Gotland. 
  • Om du som medborgare uppfattar något avvikande är det viktigt att du kontaktar polisen på 114 14 och berättar om det inträffade. Vid pågående brott ska du alltid ringa 112.
Via länkarna här nedan hittar du mer information, till exempel om hur man kan tänka om vad som är  ”avvikande” och hur skalan för terrorhotnivå är uppbyggd.