Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Eldningsförbud kvarstår men med lättnader

Publicerad 2023-07-12 16:44
Det skärpta eldningsförbudet i Gotlands län upphör klockan 14.00 torsdagen den 13 juli, men eldningsförbud råder även fortsatt. Det innebär att det fortfarande kommer att vara förbjudet att elda och grilla i skog och mark, men att det nu blir tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats.

Brandriskprognoserna visar på sjunkande värden under den närmaste tiden. I samråd med räddningstjänsten har länsstyrelsen därför fattat beslut om att gå från skärpt eldningsförbud till eldningsförbud i hela länet, med start klockan 14.00 torsdagen den 13 juli. Eldningsförbudet gäller till och med den 31 augusti.

– Nu bedömer räddningstjänsten att prognoserna är tillräckligt goda för att vi ska kunna lätta på restriktionerna för fasta grillplatser. Det innebär inte att risken för skogsbrand är över, så det gäller fortfarande att vara försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands, säger Jesper Andersson, tf länsråd i Gotlands län.

Eldningsförbud gäller fortfarande i skog och mark för aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande. Det som nu blir tillåtet igen är att grilla och laga mat vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg och användandet av pyroteknik.

Precis som tidigare är det även tillåtet att grilla inom sammanhållen bebyggelse, till exempel på den egna tomten. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Det är alltid den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Beslutet om eldningsförbudet är fattat med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen i Gotlands län får medge undantag från förbudet om det föreligger särskilda skäl.