Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Välkommen till Gotland

Kör du till eller från färjan, välj färjeleden!

Publicerad 2023-06-30 09:37
Vid färjornas ankomst och avgång i Visby kan det uppstå köer vid Gutebacken. Väljer du att köra Färjeleden istället ökar framkomligheten.

Trafiksignalen vid korsningen Söderväg/Gutevägen har monterats ned eftersom den var trasig och inte gick att laga. Därför gäller nu istället stopplikt mot Söderväg.

Framkomligheten ökar vid Gutevägen

En utredning har gjorts av teknikförvaltningen som bedömer att trafikflödena på platsen är rimliga nog att hantera utan en trafiksignal. Dock uppstår det sannolikt köer i samband med färjornas ankomst och avgång och för att undvika detta hänvisar vi trafikanter till Färjeleden. Detta ger förutom förbättrad framkomlighet även minskat trafikbuller och en bättre luftmiljö i området kring Gutevägen.

Frågor och svar angående de borttagna trafiksignalerna vid Söderväg/Gutevägen

 

Varför är trafiksignalen borttagen?

Anläggningen i korsningen Söderväg/Gutevägen togs i drift 1984 och efter ett antal modifieringar uppstod ett fel som inte gick att reparera.

Varför gick det inte att laga den trasiga trafiksignalen?

Anläggningen var så pass gammal att vi inte kunde få tag på reservdelar som passade ihop med det befintliga styrsystemet.

Varför hade trafiksignalen inte uppdaterats innan den blev obrukbar?

Andra insatser kring vägar har prioriterats. Bland annat eftersom det i den här korsningen finns planer som kan komma att påverka korsningens funktion och syfte.

Vilka trafikregler gäller istället?

Nu gäller stopplikt mot Söderväg. Efter att du stannat vid stopplinjen är det upp till dig som förare att fortsätta färden på ett trafiksäkert sätt genom att försiktigt rulla framåt. Du får bara köra ut i korsningen om det kan ske utan fara och utan att hindra andra.

Varför är stopplinjerna indragna?

På grund av den nuvarande utformningen av refuger och övergångsställen går det inte att placera stopplinjer i direkt anslutning till Söderväg. Teknikförvaltningen kommer att se över hur det här kan förbättras genom exempelvis justerade refuger och övergångsställen.

Varför ska jag välja att köra Färjeleden?

När färjornas ankommer och avgår har det även med en fungerande trafiksignal ibland uppstått köer både i hamnen och i området kring Gutevägen. På grund av sannolikheten för köer hänvisar vi trafikanter till Färjeleden. Det ger förutom förbättrad framkomlighet även minskat trafikbuller och en bättre luftmiljö i området kring Gutevägen.

Vem har tagit beslutet?

Teknikförvaltningen på Region Gotland har delegation att besluta om utformning och reglering av kommunala gator. Teknikförvaltningen arbetar på uppdrag av tekniska nämnden.

Är det här en permanent lösning?

Det vet vi inte. Vi följer hela tiden hur den här nya regleringen kommer att påverka beteenden och trafiksituationen i korsningen och på gatorna i närheten.

I närheten av korsningen Söderväg/Gutevägen finns sedan tidigare framtagna med ej genomförda planer på en förändrad anslutning mot Visborgsgatan samt planer på ökat utrymme för gående och cyklister utmed både Söderväg och Gutevägen. De planerna behöver vi ta hänsyn till. På sikt kommer teknikförvaltningen att ta ställning till vad som blir den långsiktigt bästa lösningen för platsen.

Vad händer med trafiksignalerna i Visby framöver?

Teknikförvaltningen vill säkerställa att de investeringar som görs bidrar till en hållbar stadsutveckling i enlighet med Region Gotlands uppsatta mål. Vi kommer under den närmsta tiden ta ett helhetsgrepp om de trafiksignalanläggningar som finns på det kommunala gatunätet och ta fram en plan för hur dessa kan moderniseras och förnyas på bästa sätt.