2003-11-20, §§ 276-296

Utskrivet från: http://gotland.se/11829
Regionstyrelsen 2003-11-20
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl 9.00-11.30
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Roy Hansson (m)
Yngve Andersson (kd)
Birgitta Eriksson (m)
Ylva Simander (s)

Övriga närvarande
Curt Broberg (c)
Gösta Hult (c)
Heidi Plisch (mp)
Bodil Rosengren (v)
Mats Sundin (s)
Hans-Erik Svensson (s)

Claes Kullberg, bitr. regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk 26 93 05

Anslags uppsättande 2003-11-26
Anslags nedtagande 2003-12-18